Šeimoje gimė dvynukai. Penkiametis Rimukas klausia tėvą: “Tėveli, ar juos abu pasiliksime sau, ar pasirinksime vieną?”

*

     Jaunas vyrukas svečiuose giriasi:

     —    Mesti rūkyti labai lengva.

     —    O iš kur tu žinai?

     —    Aš tai labai gerai žinau, nes jau kokį šimtą kartų mečiau.

*

     Mama veda Algiuką pas gydytoją. Tas gydytojas mėgo su vaikais pasikalbėti, pajuokauti, patikrinti jų žinias apie žmogaus kūną. Patempęs Algiuką už ausies, jis klausia:

     —    Vaikeli, ar čia tavo nosis?

     Išsigandęs ir nustebęs berniukas pažiūri į mamą ir sako:

     —    Mamyte, geriau einam pas kitą daktarą.

*

     Teologijos studentas per klaidą pataikė į medicinos paskaitų salę. Profesorius klausinėjo studentus apie nuodus:

     —    Ką duotum asmeniui, išgėrusiam hidrocianido nuodų?

     —    Paskutinį patepimą! — iš savo kėdės net šoktelėjęs, sušunka teologijos studentas.

*

     Įsimylėjęs puola ant kelių ir peršasi savo merginai:

     —    Brangioji, noriu būti tavo gyvenimo draugas amžinai!

     —    Pasiieškok kvailesnės! — atkerta ji.

     —    Kad tu — vienintelė. . .

*

     Kai Sovietų Sąjungoje lankėsi Billy Graham, kartą aikštėje jis kalbėjo būriui susirinkusių žmonių. Tarp jų maišėsi ir KGB agentas. Pamatęs ten kaimietę, kuri rankose laikė seną, jau gerokai apdėvėtą rožančių, ją piktai paklausė:

     —    Ko tu čia atėjai ir kam laikai rankose tą kvailą daiktą! ?

     —    O, labai paprastai, — atsako moteriškė, — aš noriu parodyti tiems naiviems kapitalistams, kad pas mus yra visiška religijos laisvė. . .

*

     Brežnevas, lankydamas kolūkį, klausia mažą mergytę:

     —    Ar tu mane pažįsti, ar tu žinai, kas aš esu?

     Mergaitė abejingai pažvelgia į jį. Tada jis nustebęs sako:

     —    Ką? Tu manęs nepažįsti? Aš esu tas, kuris jums davė viską, ką jūs turite!

     —    Tėti, tėti! — sušunka mergaitė. — Žiūrėk, čia atvyko mūsų dėdė Jonas iš Amerikos! . .