KUN. AUG. STEIGVILAS, MI.C.

     Šv. Tėvas šiuos metus paskelbė Marijos metais. Mums, lietuviams, ypač yra džiugu, nes šiais metais švenčiame Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktį, kuriai buvo ilgai ruoštasi, todėl bus pravartu įsigilinti į Marijos metu prasmę ir nusistatyti pastoracines gaires. Pasinaudosime mintimis iš vokiečių katalikų mėnesinio religinio žurnalo "Fatima-Bote”, kur iškelta dešimt praktiškų nurodymų. Čia juos paminėsime, o paskui plačiau nagrinėsime čia iškeltas mintis.

     1.    Visi tikintieji prašomi savo namuose įrengti mažą Marijos altorėlį. Šis altorėlis primins, kad Marija yra Bažnyčios ir šeimų Motina.

     2.    Prie Marijos altorėlio šeima kasdien turėtų susirinkti bendrai maldai. Bendra šeimos malda yra sėkminga priemonė išlaikyti šeimos vienybę.

     3.    Susirinkimuose kreiptis į Mariją malda, kad ji lydėtų susirinkimo dalyvius savo įkvėpimu.

     4.    Kiekviena šeima tegul skaito ir mąsto Šv. Rašto mintis. Dievo žodis padės šeimoms nušviesti šių laikų problemas ir jas išspręsti tikėjimo šviesoje.

     5.    Organizuoti parapijų bažnyčiose bendrą rožančiaus kalbėjimą bent kartą per savaitę, pavyzdžiui, šeštadienio vakarais. Negalint nuvykti į bažnyčią, kelios šeimos galėtų susirinkti bendrai rožančiaus maldai.

     6.    Nuolat su savimi nešiotis rožančių ir jį kalbėti darbe ar kelionėje.

     7.    Organizuoti keliones į Marijos šventoves, norint atgaivinti gražų krikščionybės paprotį — keliauti su Marija per gyvenimą.

     8.    Marijos metais krikštijant kūdikį, pridėti jam antrą Marijos vardą, kad tai būtų kūdikio meilės ženklas Motinai Marijai.

     9.    Grupėse stengtis studijuoti Marijos kulto reikšmę, Marijos vietą Bažnyčioje, ypač nagrinėjant paskutinę popiežiaus encikliką apie Mariją.

Laureačių vardu kalba Asta Kazlauskaitė (jos premijuotas straipsnis yra 278 puslapyje).    J. Tamulaičio nuotrauka.

     10. Tikintieji, tiek šeimose, tiek grupėse ar parapijose, tegul šiais metais pasiruošia pasiaukoti Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai kurioje nors Marijos šventovėje.

     Dabar pakalbėsime apie Mariją — šeimų globėją, o kituose numeriuose panagrinėsime kitus čia paminėtus patarimus.

1. MARIJA — ŠEIMŲ GLOBĖJA

     Pradedant švęsti Marijos metus, bus pravartu įsigilinti į Marijos reikšmę ne tik pavienio asmens, bet taip pat ir šeimos gyvenime. Marija, kuri buvo Šventosios Šeimos širdis, ir dabar gali tapti kiekvienos šeimos globėja bei vienytoja.

     Nelengva šių dienų sūkuriuose išlaikyti šeimą tvirtą ir vieningą. Todėl yra naudinga turėti prityrusią globėją ir užtarėją, kuri yra Švenč. Mergelė Marija. Tad kiekviena šeima prie savo įsirengto altorėlio prašys Marijos pagalbos ir globos.

     Paminėsiu iš savo jaunystės dienų šeimos išgyvenimus. Kai II pasaulinio karo metu Lietuvoje buvo kasami apkasai, kai sklido gandai, kad kiekvieną momentą gali atsiverti frontas, tada savo šeimoje nutarėme kas vakarą po dienos darbų ūkyje susirinkti bendrai maldai — prie Marijos paveikslo sukalbėti rožančių. Mūsų šeima pajuto Marijos globą ir surado didelę paguodą bei suraminimą. Jautėmės ramūs ir saugūs, nors aplinkui visi žmonės jautėsi labai sukrėsti.

     Vėliau, kai teko palikti savo tėvų žemę ir atsirasti svetimoje šalyje, buvau laimingas suradęs krikščionišką šeimą, kurioje praleisdavau atostogas. Šioje šeimoje taip pat kiekvieną vakarą susirinkdavome bendrai maldai prie Marijos paveikslo. Vėliau du šios šeimos broliai tapo kunigais ir dabar yra pavyzdingi klebonai.

     Marijos globa ir meilė kiekvienai šeimai yra labai reikalinga, kad šeima jaustųsi vieninga, saugi ir laiminga. Gaila, kad dabar, užuot pasimeldus prie Marijos paveikslo, šeimos nariai daug laiko praleidžia prie televizijos aparatų, kurie šeimai labai maža naudos teatneša, tik dar labiau išblaško ir suskaldo.

     Prisiminkime tuos laikus, kai dar nebuvo televizijos aparatų, kai gegužės mėnesį visi kas vakarą susirinkdavo bendrai maldai prie Marijos paveikslo ar statulėlės, kur būdavo gegužinės pamaldos, kur būdavo gėlėmis išpuoštas Marijos altorėlis. Kodėl dabar mes negalėtume padaryti iš savo šeimos lyg mažą Marijos šventovę, kurios kampe būtų mažas Marijos altorėlis — šeimos židinio amžinoji ugnis, uždegta dangiškajai mūsų Motinai Marijai?