religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXVIII, NO. 9

ISTORINĖS DIENOS

290

 Juozas Vaišnys, S.J.

PAL. JURGIS MATULAITIS PRISIMINIMŲ PRIZMĖJE

294

 Sesuo Ona Mikailaitė

ATEIKITE, KURIE VARGSTATE. . .

297

 Chiara Lubich

ROŽANČIAUS MALDA

298

 Kun. A. Steigvila, M.I.C.

ŠIŲ DIENŲ NELAIMĖ - SUŽALOTAS DIEVAS

299

 Robert J. Fuhrman

AUKLĖTOJAI MATERIALISTINIO
HUMANIZMO GRĖSMĖJE

302

 P. Daugintis, S.J.

MAN GĖDA BŪTI SENAM

308

 A. Saulaitis, S.J.

DVIKALBIŠKUMAS SVETUR

311

 Dr. Algis Norvilas

KAIP RUOŠTIS VEDYBOMS (II)

313

 Kun. Jonas

AR VERTA DALYVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE. . .

316

 Danutė Grajauskaitė

TĖVYNĖJE

318

 Gediminas Vakaris

KALBA

321

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

323

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

324

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš jubiliejinių iškilmių Romoje. Viršelio piešinys Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.