TRISDEŠIMTASIS KONKURSAS

     Praėjusiame “Laiškų lietuviams” numeryje (spalio mėn.) paskelbėme trisdešimtąjį konkursą, pasiūlydami rinktis net iš 20 temų. Čia tų temų nekartosime, tik norime pastebėti, kad tarp tų temų nėra nė vienos (kaip paprastai būdavo) apie lietuvybės išlaikymą. Tai padarėme sąmoningai. Aišku, ši tema yra labai svarbi, ypač jaunimui, tačiau žinome, kad iki šiol jaunimas beveik visuomet rinkdavosi šią temą ir dažnai kartodavo tuos pačius dalykus. Tad šį kartą tegul pamėgina rašyti ir kitokiomis temomis.

     Pirmiau jaunimą laikydavome iki 30 metų amžiaus, bet dabar nutarėme šią amžiaus ribą sumažinti — dabar jaunimo konkurse galės dalyvauti jaunuoliai iki 25 metų amžiaus. Manome, kad taip yra teisingiau. Juk per 25 metus peržengęs asmuo jau paprastai yra baigęs aukštąjį mokslą, dažnai jau sukūręs šeimą, tad jį galima laikyti suaugusiu.

     Konkurso premijoms turėsime 1600 dol. Štai šių metų mecenatai: Ona Siliūnienė (350 dol.), dr. A. Prunskienė (300 dol.), Vanda ir Jonas Prunskiai (200 dol.), K. Valiuškienė (200 dol.), prel. J. Prunskis (150 dol.), J. ir B. Jankauskai (100 dol.), V. ir M. Momkai (100 dol.), dr. V. Kerelytė (100 dol.), S. Rudokienė (100 dol.).

     Konkursas baigiasi 1989 m. kovo mėn. 1 d., bet labai patariame paskutinių dienų nelaukti, o pradėti rašyti jau dabar.

EKSKURSIJA

     Jau galvojame apie ateinančių metų ekskursiją. Vieni siūlo Angliją, kiti — Kiniją, dar kiti — Turkiją. Kitame numeryje gal jau galėsime pranešti, ką nutarėme.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams.

100 dol. aukojo Julija Šaulienė mirusios sesers Ritos Vailokaitytės atminimui.

25 dol. aukojo Omahos lietuvių moterų klubas.

20 dol. aukojo M. Puškarskis.

15 dol. aukojo A. Dičius.

12 dol. aukojo J. Jakševičienė.

11 dol. aukojo A. Šatas.

Po 10 dol. aukojo: M. Galeckienė, A. Gauronskas, J. Varaneckas, R. Dovydaitis, vysk. A. Deksnys, J. Lukaitis, M. Grigalis, D. Surantas, P. Karosas, A. Schweickhardt.

Po 5 dol. aukojo: B. Graužinis, V. Chainas, E. Venclovas, S. Budrys, P. Petkelienė, R. Šilgalis, S. Čeponis, kun. B. Pacevičius, A. Rugys, P. Nekrošius, prel. A. Bačkis, A. Čaplėnas, O. Rimkienė, E. Jurkėnienė, D. Bendikas, P. Marcinkus, T. Norkus.

3 dol. aukojo A. Pakštys.

Po 2 dol. aukojo: M. Peteraitienė, J. Smilga, E. Strungys, S. Vebrienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.