Spausdinti

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

Po 5 dol. aukojo: H. Pakalnis, O. Karosienė, E. Pagirys, kun. A. Batonas, V. Udrys, M. Kušlikienė, B. Banėnas, V. Dailidka, S. Barmienė, S. Jurkūnas, P. Pranis, M. Čėsna, B. Neverauskas, kun. J. Grabys, S. Baltūsienė, T. Alenskienė, A. Varneckas, E. Praninskienė, N. Gabė, D. Šatas, B. Briedis, A. Stropus, L. Vedegys, M. Matuzas, E. Budriūnas, P. Petraitis, kun. V. Katarskis, S. Pusvaškis, K. Orentienė, B. Konauka, F.    Tarulis, O. Norkus, V. Grėbliūnas, V. Ramanauskas, B. Valavičius, Z. Grybinas, J. Juras, M. Noreika, J. Samaitis, N. Raišys, M. Jonelienė, R. Bielkevičius, B. Martick, E. Jaskus, J. Merkys, P. Norvilas, Pr. šošė, J. Turčinskas, S. Salys, Z. Pajaujis, A. Stonys, V. Rociūnas, J. Grigaitis, D. Korzonas, M. Pranckevičius, O. Ščiukaitė, S. Vilūnas, A. Stepaitis, H. Milaknis, G. Lapenas, J. Skomantas, S. Bakšys, S. Rudys, G.    Juškėnas, V. Maciejauskas, J. Kirvaitis, V. Krasauskas, V. Mažeika, J. Pitrienė, F. Dimgaila, kun. V. Pikturna, K. Stravinskas, K. Trečiokas, I. Paškevičius, G. Senkevičienė, V. Vaitkevičius, kun. J. Pakalniškis, S. Nutautas, I. Kęsgaila, S. Brencius, A. Venskus, R. Marchertas, B. Podis, L. Vanauskienė, J. Veselka, S. Kavaliūnas, S. Petrulis, P. Sidzikauskas, A. Sandargas, O. Dovydaitis, A. Urbonas, T. Bogušas, J. Dziubinskas, V. Kamaitis, A. Bliūdžius, A. Karaitis, A. Rudis, K. Stašaitis, P. Ąžuolas, K. Valiuškienė, M. Levišauskas, S. Brizgys, E. Gaižutis, M. Kvedaras, K. Puskunigis, S. Žilevičius, L. Raslavičius, V. Mikuckis, K. Nenortas, V. Damušienė, S. Santvaras, K. Ramašauskas, L. Milukienė, E. Kezys, T. Slikas, R. Čepulis.

Po 2 dol. aukojo: E. Jurkėnas, V. Švabas, A. Grinius, B. Apanavičius, H. Stasas, A. Smilga, kun. J. Velutis, J. Andriukaitis, A. Kavaliūnas, J. Stočkus, B. Baublys, E. Čibirienė, O. Elerts, K. Juškevičius, V. Alyta, O. Rimkus, T. Gleveckas, G. Miglinas, D. Gutautienė, P. Skablauskas, A. Kižys, S. Strolis, S. Stravinskis, V. Pocius, S. Graužinis, V. Lelis, J. Paovys, D. Bubelis, A. Dikinis, J. Andrašiūnas, P. Bielinis, G. Žukauskas, S. Lukas, K. Baltramaitis, M. Raugas, EI. Radzevičiūtė, K. Staras, T. Miliauskas, A. Lekeckas.

EKSKURSIJA | PIETŲ AMERIKĄ

     Iš Čikagos išvykstame balandžio 28 d., grįžtame — gegužės 12 d. Aplankysime Buenos Aires, Iguassu krioklius, Rio de Žaneiro. Taip pat bus vienos dienos ekskursija į San Paulo. Buenos Aires ir San Paulo miestuose bus proga susitikti su lietuviais.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkursas jau pasibaigė. Straipsnius skaito vertinimo komisija, kurią sudaro: Danutė Bindokienė, Viktoras Kučas, Juozas Masilionis, Dalia Polikaitytė ir Nijolė Užubalienė. Premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje Jaunimo centre balandžio 17 d. Šventės meninę programą atliks Pedagoginio lituanistikos instituto etninis ansamblis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312—737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.