A. R.

     "Nida” yra vienas iš nedaugelio išeivijos knygų klubų (kiti — Draugo, Ateities, Mackaus), kurie, kad ir sunkiai versdamiesi, vis dar "laikosi virš vandens”, leidžia naujas knygas, palaiko gyvą kūrybinį lietuvišką žodį. "Nida” — Anglijoj leidžia ir "Europos lietuvį”, vienintelį laisvą periodinį leidinį visoj Europoj; jokių pagalbinių pajamų, kaip tik prenumeratorių pinigėliai. . . O laikosi, nenusimena ir tęsia kūrybinį darbą.

     Štai Klubo nariai neseniai gavo du naujus leidinius:

     1. Jurgis Gliauda "Atolas-Koralų sala”, romanas, "Nidos” knygų klubo leidinys nr. 115, 1986. Kaina 6 dol., kietais viršeliais — 8,50 dol.

     Feliksas ir Vincas Rikantai, šaunuolis jų tėvas Zenonas... Skaisti mergaitė-slaugė Vilbėną Gudaitytė ir jos teta Vanda Širkaitė. Dar Ipolitas Girinis, Vingra ir jo gražuolė žmona Lora, pabėgusi su latviu poetu Janiu Milts. Štai ir visa lietuviška panorama didmiesty, kur į kuklią lietuvišką salę kviečiamas iš Vilniaus solistas, nors vis dar tebesvajojama grįžt vien į laisvą Lietuvą.

     Vingra sukrėstas modernaus gyvenimo: jo žmona "išplaukė į plačius vandenis”, siekdama parodyti ekrane savo išorinį grožį. Užtat chemikas Dovas Vingra žada išvykt dirbti į Arabijos dykumas, kur turės gerai atlyginamą darbą ir... vienumą; nes palieka net savo didžiulę biblioteką, daugiausia vilniškių (neišpjaustytų!) knygų, f Feliksas turi "slaptą ryšį” su Elvyra Estrada, o svajoja apie skaisčią Vilbėną, kuriai jis norėtų kada nors pasipiršti.

     Ipolitas Girinis, rašąs romaną, studentas Vincas, moterų lygos narė Beverly ir kiti bei kitos, gerdami vyną suėjimuose, turi progos diskutuoti įvairius inteligentų gyvenimo aspektus.

     Zenonas Rikantas, našlys, kitados romantiškai prasilenkęs su Vilbenos teta, nuolat plaka liežuviu abu savo sūnus, kad netingėtų: greičiau vestų ir parūpintų jam būrį anūkų...

     Vilbeną užpuolikas naktį po darbo garaže išprievartauja, ir staiga pagrindinių charakterių gyvenimo kryptis išryškėja valandomis. .. Vincas, kuris galvojo, kad jo brolis piršis Vilbenai, ir ji bus su juo laiminga, buvo apsisprendęs tapti dvasininku. Bet kai jis apie Vilbenos nelaimę praneša Feliksui, jo brolis pasirodo mergaitės nemylįs... Tai dar labiau prislegia Vincą, mylintį Vilbeną, nes lankant jam ligoninėj nuskriaustą mergaitę, ji kliedėdama kartoja vien Felikso vardą... O kai po ilgų svarstymų ir pergyvenimų galų gale Feliksas suvokia jo gyvenimui Vilbenos būtinybę, jo veržimasis prie mergaitės pavėluotas: ji su teta Vanda išvykusi "ilgų atostogų”, niekam nepranešus, kuria linkme.

     Taip Koralų sala, žaliuojantis ir žydintis atolas, kur buvo dailininko išreikštas paveiksle, kabėjusiame Vandos bute, kuriuo ir Vilbeną vis grožėdavosi, toji svajonių sala niekad nebuvo pasiekta: Vilbeną su teta žuvo auto katastrofoj, vos pradėjusios savo atostogų kelionę. Didžiulis sunkvežimis greitkely (irgi modernaus gyvenimo simbolis) išklaidino jas iš kelio ir prapuldė. ..

     Jurgio Gliaudos romanai visada nagrinėja kurią nors problemą, naują, arba naujoje šviesoje pristatomą. Tai ir sudaro jo romanų įtampą bei skaitant visą įdomumą. Šis romanas — įdomus žvilgsnis į etnikų psichiką, jų problemas ir viltis moderniame svetimų didmiesčių gyvenime. Tos trapios viltys pavirsta lyg į svajonę (šį kartą — sustingusią paveiksle), kuri taip ir nepasiekiama. Liūdna atomazga; bet įvairūs charakteriai romaną daro įdomų, patrauklų skaityti.

     2. Bronius Daunoras —"Čekisto naguose”, prieš 3 m. Anglijoj mirusio žurnalisto-rašytojo Broniaus Daunoro atsiminimai. "Nidos” knyg. klubo leidinys nr. 114, 1987 m. Kaina 4,50, kietais viršel. — 7 dol.

     Plona knygelė, sutirštintų psichologinių ir fizinių kankinimų istorija, paties autoriaus tiksliai ir vaizdžiai užrašyta.

     Panevėžietis rašytojas (gimęs 1906 m. Vadokliuose, miręs Londone 1985 m.) yra dirbęs "Lietuvos aido” administracijoj, "Ūkininko patarėjo” ir "Sodybos” redakcijose. Anglijoj — Coventry turėjo mažą spaustuvėlę, leido humoro laikraštį "Apuoką”, žurnalą "Klajūnas”, paskui pradėjęs "Nidos” leidinių spausdinimą. B. Daubaro slapyvardžiu yra išspausdinęs apysakas "Čekisto naguose”, "Išpirktoji mirtis”, "Preferansas tamsoje”, "Nylono adytoja”, "Mėlyna suknelė”, "Duonos beieškant”, "Medinė širdis”.

     Atskiru leidiniu "Čekisto naguose” išspausdinta po autoriaus mirties žmonos Bronislavos rūpesčiu.

     Vaizdžiai aprašyta, kaip NKVD agentai užverbuodavo žmones, įtraukdavo į sekimo pinkles, kad kitus išduotų ir suiminėtų. Nori-nenori įtraukę, vis tiek, anksčiau ar vėliau, stengėsi įpainiotąjį sunaikinti. Tai baime bei klasta paremta sistema, kuri nuo pat sovietinių laikų pradžios žudė ir tebežudo mūsų tautą iš išorės ir iš vidaus, persunkdama ta "sekimo” ir išdavinėjimo brolžudiška psichologija. Šis psichologinis, ne vien fizinis, teroras apysakoje — tikroviniuose autoriaus išgyvenimuose — gerai pavaizduotas.

Abi knygos gaunamos “Nidoje”, 2 Ladbroke Gardens, London, W11,2PT, England.

■ JAV misijų medicinos tarnyba 1987 m. pasiuntė į 41 kraštą, į 2.100 misijų stočių, mediciniškų reikmenų daugiau kaip už 12,1 miljono dolerių.