religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXIX, NO. 6

LIETUVOS KANKINIAI

181

 Red.

PAŠAUKIMAS IR PROFESIJA

183

 Bruno Markaitis, S. J.

VENGTI KRAŠTUTINUMŲ

184

 P. Daugintis, S.J.

PALAIMINTOJO PĖDSAKAIS (eil.)

187

 O. Mikailaitė

EVANGELIJA UGDO DVASINGUMĄ

188

 Alfonsas Grauslys

JEI KVIEČIŲ GRŪDAS NEAPMIRS. . .

192

 Chiara Lubich

LAPKRITIS LIETUVOJE

193

 A. Saulaitis, S.J.

MĖNESINIAI MARIJOS SKATINIMAI

198

 K.T.

PRASMINGAS GYVENIMAS

201

 Bronius Fabijonas

PUVIMO ŽIDINIAI

202

 Kun. Jonas

DU VERTINGI “NIDOS” KLUBO LEIDINIAI

204

 A.R.

NAUJI LEIDINIAI

206

 Red.

TĖVYNĖJE

207

 Gediminas Vakaris

KALBA

211

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

212

 Red.

ŠYPSULIAI

213

 Red.

ATGARSIAI

214

 Skaitytoja

TRUMPAI IŠ VISUR

216

 Juoz. Pr.

Šio numerio iliustracijos — žinomesnės pasaulio ikonos (iš T. L. Zarembos, S.J., ikonų ir madonų rinkinio). Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.