Spausdinti
T U R I N Y S
 
VĖLINIŲ VAKARĄ — V. Gutauskas, S. J. ............... 257
ROMIŲJŲ ŽEMĖ — J. Elijošius, S. J. ................. 261
ŠVENTASIS SUVALKIETIS — Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC .. 263
MALDA IR IŠSIBLAŠKYMAI — A. Tamošaitis, S. J. ...... 269
KASDIENINĖS DUONOS... — P. D. ...................... 272
AUKLĖJIMAS AR LAISVĖ? — P. Maldeikis ............... 273
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA — Dr. A. Baltinis ......... 275
JEI TU SKAITEI (eil.) — D. Mitkienė ................ 277
PASISEKIMO PASLAPTIS — J. Vaišnys, S. J. ........... 278
ADVENTISTAI — J. Venckus, S. J. .................... 281
NEPASISEKĘS DIEVO KŪRINYS? — J. Vaišnys, S. J. ..... 283
FAKTAI IR IDĖJOS — Bruno Markaitis, S. J. .......... 285
 
Viršelyje: Unjoung Pai (korėjiečio dailininko) “Korėjos Madona”.
 
Jaunuoli,
      Jeigu dar neturi, tai pasiskubink įsigyti Hardy Schilgen, S. J. knygelę "Tu ir Ji”, kur labai įdomiai kalbama apie jaunuolio santykius su mergaite. Ši knygelė yra labai naudinga ne tik berniukams, bet ir mergaitėms. Kaina tik du doleriai. Galima gauti “Laiškų Lietuviams” Administracijoj.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio   N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.