KNYGA, KURI TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENOJE ŠEIMOJE

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

      Religinis vaiko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida

      I    dalis: vaiko kelias į pasaulį — dvasinė ir fizinė raida;

      II    dalis: vaiko kelias į religiją — religinis brendimas;

      III    dalis: religinis auklėjimas šeimoje ir mokykloje;

      IV    dalis: ypatingieji religinio auklėjimo uždaviniai.

      328 ir VIII psl. Kaina $3.

      Knyga tėvams, kurie nori geriau pažinti savo vaikus ir juos religiniai auklėti, knyga mokytojams ir tiems, kurie domisi vaiko psichologija.

      Galima gauti pas spaudos platintojus arba leidėją: Spaudos B-vė “Žiburiai”, 941 Dundas Str. W., Toronto, Ont., Canada

 


“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PADĖKA

Užsakyti “L. L.” tremtiniams Vokietijoje aukojo po $1:

      J. Eitmavičius (Philadelphia), L. Tamošauskienė (Chicago), J. Guzulaitis (Chicago), A. Juška (Chicago), V. Paliulis (Waterbury), M. Šimkus (Baltimore), V. Sasnauskas (Chicago), P. Kubert (Mahanoy City), V. Kačinskas (Chicago), P. Gintautas (Chicago), A. Viederis (Rockford), A. Audronis (Los Angeles), L. Družlauskas (Miami), M. Razmienė (Chicago), A. Jan-čienė (Chicago), A. Matulaitis (S. Boston), E. Končius (Cleveland), Kun. M. Čyvas (Albany), V. Dobilas (Toronto), S. Aušrotas (Hamilton), J. Ka-počiūtė (Chicago), K. Linkevičius (Chicago), V. Burdinavičienė (Hamilton), M. Valiulienė (Toronto), V. Karaliūnas (Brookfield), P. Zorska (Cleveland), Dr. A. Lipskis (Berwyn), S. Gadliauskas (Cicero), A. Lietuvininkas (Worcester), B. Juršėnas (Chicago), V. Strolia (Grand Rapids), J. Dambrauskas (Lemont), J. Laukys (Chicago), E. Šikšnius (Cleveland), A. Litvinas (Chicago), V. Jasiulionis (Los Angeles), E. Kazlauskas (Toronto), E. Verbickaitė (Hamilton), P. Alseika (Chicago), A. Kundrotas (Chicago), J. Mačiukas (Hamilton), R. Martinaitis (Pittsburgh), L. Gerulaitis (Detroit), A. Šileika (Philadelphia), J. Spirauskas (S. Boston), A. Tumosa (Chicago), A. Vasiliauskas (Cleveland), P. Gedvila (Chicago), J. Maniuska (Toronto), A. Mackevičius (Chicago), M. Urbekas (Cicero), R. Adomavičiūtė (Chicago), P. Prankus (Chicago).

      KIEKVIENAM LIETUVIUI ŽINOTINA,kad Čikagos mieste veikia VLIKo išlaikomas PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS, kuris renka ir saugo viso pasaulio lietuvių istorinę medžiagą. Todėl kiekvienas lietuvis prašomas siųsti šiai įstaigai archyvinę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą. Kad būtų lengviau orientuotis, ką reikia siųsti, žemiau patiekiamas siųstinų dalykų sąrašas:

      1.  A r c h y v i n ė   m e d ž i a g a : Organizacijų protokolų knygos, kongresų, konferencijų ir kitų suvažiavimų protokolai ir kt. Vienuolynų, parapijų, organizacijų, įstaigų, įmonių ir pavienių asmenų archyvai ir kt. Iš laikraščių iškarpos. Rengtų parodų, vaidinimų ir minėjimų — akademijų plakatai, bilietai, kvietimai, programos, katalogai ir kt. Laimėjimų moksle, sporte ir kitur pažymėjimai. Pasakytų kalbų, giesmių, dainų ir muzikos plokštelės (records) ir magnetiniu būdu užrašymai (tape recordings, wire recordings). Įvairių įvykių filmai, fotografijų negatyvai ir klišės. Rankraščiai. Laiškai. Laiškų blankai ir vokai su lietuviškais vaizdeliais ir lietuviškais įrašais. Lietuviškos atvirutės. Parašyti atsiminimai, veiklos istorijos ir kt.

      2.    B i b l i o g r a f i n ė  m e d ž i a g a : Lietuvių parašyta bet kuria kalba spauda. Apie lietuvius kitataučių parašyta spauda. Spauda lietuvių išleista bet kuria kalba.

      Pastaba: Renkama anksčiau išėjusias ir dabar einančias knygas ir laikraščių komplektus ar jų dalis (rimto turinio ir juokų, spausdinti ir ranka rašyti,).

      3.    M u z i e j i n ė   m e d ž i a g a : Bažnytinės ir organizacijų vėliavos, antspaudai ženklai, šarfai, uniformos ir kt. Įvairiomis progomis gauti ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai. Iš Lietuvos atsivežti suvenyrai: gintaras, žemė, pinigai ir kt. Drožiniai, audiniai ir kt. Fotografijos, paveikslai, žemėlapiai, planai, modeliai ir kita vaizdinė priemonė.

      Istorinę medžiagą galima siųsti ir dideliais kiekiais, nes Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno šiai įstaigai duotose erdviose patalpose vietos yra. Adresas: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, 111., U.S.A. 

      “LIETUVIŲ DIENOS”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ar aktualių nuotraukų, straipsnių, beletristikos bei informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

Turi ir anglišką skyrių, taigi, prieinamas ir čia gimusiems bei svetimtaučiams. Vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204

S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.