T U R I N Y S
 
 
Viršelyje: W. A. Bouguereau (1825-1905) “Angelų giesmė”.
 
AMERIKOS LIETUVIŲ VARDYNAS
 
      Jau iš spaudos išėjo seniai lauktas leidinys, kuriame duodamos trumpos žinomesnių Amerikos lietuvių biografinės žinios. Leidinys, žinoma, labai nepilnas. Redakcija paaiškina, dėl ko daugelis žymesniųjų lietuvių nesutiko duoti savo biografinių žinių. Mūsų nuomone, svarbiausia priežastis yra ta, kad pradžioje buvo kalbama apie “žymiuosius lietuvius”. Kai ateidavo Redakcijos laiškas su klausimu “kuo Tamsta esi žymus?”, daugelis mesdavo tą laišką į krepšį, manydami, kad nekuklu apie savo “žymumą” rašyti. Jeigu būtų buvę prašomos biografinės žinios tik “Lietuvių Vardynui”, neminint jokių “žymumų”, Redakcija būtų gavusi bent dvigubai daugiau atsakymų.
      Knygą išleido “Lietuvių Dienos”, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Calif., 280 psl., kaina $5.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio    N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.