T U R I N Y S
 
 
Viršelyje — A. Dore “Adomo ir Ievos išvijimas iš Rojaus”.
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
      Česlovas Grincevičus. VIDURNAKČIO VARGONAI. Neįtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas 1953 m., 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Viršeli piešė T. Valius. 131 psl., kaina $1.50.
 
      M. Biržiška. LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS, II dalis. Išleido “Lietuvių Dienos" 1953 m., 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Calif. 245 p., kaina $3.
 
      Redakcijos pastaba. Vienas kitas skaitytojas pasipiktino, kad mes kartais paminime netinkamas knygas. Pranešame, kad mes, paminėdami leidėjų atsiųstas knygas, jų nei giriame nei peikiame, paminime tik faktą, kad tokia knyga yra išleista. Kas kita, jei rašytume jų recenzijas, bet iki šiol dar knygų recenzijų skyriaus “Laiškuose Lietuviams” neturime. Redaktoriui yra neįmanoma perskaityti visas atsiųstas knygas, prieš jas paminint.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas. S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
Vinjetės Vl. Vijeikio N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.