Bruno Markaitis, S. J.

      * Laisvosios Europos Radijas

      Sovietai labai stengiasi nušluoti Katalikų Bažnyčią nuo žemės paviršiaus. Bet jų pastangos neneša norimų vaisių. Laisvosios Europos Radijo Tinklas Miunchene, Vokietijoje, stovi raudonosios propagandos kelyje. Kasdienėmis transliacijomis į Čekoslovakiją, Lenkiją ir Vengriją ir savaitinėmisi Rumuniją, Bulgariją ir Albaniją Laisvosios Europos Radijas sėkmingai vairuoja tikinčiųjų orientaciją ir skelbia Dievo įkvepiantį žodį tiems, kurių bažnyčios uždarytos, kunigai kalėjimuose, o religinė laisvė trypiama bedieviško cinizmo kojomis...

      LE Radijas patiekia dienos žinias ir informacijas ir palaiko tautinių kultūrų gyvybę, o svarbiausiaduoda tremtiniams kunigams, pastoriams ir rabinams progą prabilti į savo žmones už Geležinės Uždangos.

      Kun. Aleksandras Heidler, čekas, yra viena centrinių figūrų LE Radijo Tinkle. Kiekvieną sekmadienį jis transliuoja Mišias į Čekoslovakiją, kurių metu giedamos tradicinės ir visiems čekams žinomos giesmės. (Čekai jau nuo seno turi Romos suteiktą privilegiją laikyti Mišias čekų kalba). Mišios transliuojamos čekų kalba ir dėl to, kad dalis klausytojų nėra katalikai, ir lotynų kalba jiems yra neįprasta.

      Trumpas pamokslas, skelbiąs tik Dievo žodi, yra priešingybė propagandiniams pamokslams, kuriuos transliuoja čekų komunistų vadovaujamos tautinės bažnyčios valdininkai.

Savaitės bėgyje kun. Heidler kalba praktinėmis religinėmis temomis, supažindina klausytojus su katalikiškojo pasaulio žiniomis, aiškina K. Bažnyčios mokslą, problemas ir veiklos metodus.

      Jis duoda patarimus Čekoslovakijoje dirbantiems kunigams, kaip išvengti nereikalingų ir pražūtingų kompromisų su komunistine valdžia. Būdamas gerai informuotas apie padėtį ir įvykius Čekoslovakijoje, kun. Heidler įspėja kunigus apie gresiančius pavojus, pinkles ir viliones. Be to, jis atsako į dabarties religines problemas ir supažindina kunigus su K. Bažnyčios instrukcijomis. Tokiu būdu, kunigai už Geležinės Uždangos žino, kuriuo keliu eiti ir kur pasinaudoti kompromisu.

      Sovietai jau nekartą mėgino nutildyti Laisvosios Europos Radiją, siūlydami dideles pinigų sumas ir žadėdami paleisti Čekoslovakijoje kalinamus Amerikos piliečius. Bet Laisvosios Europos Radijas tebeskelbia tiesą tiems, kurie už ją miršta ir kenčia, o taip pat ir tiems, kurie prieš ją kovoja.

* Kunigai Miškuose ir Fabrikuose

      Šimtai kunigų Slovakijoje išvengė komunistų arešto. Jie aptarnauja tikinčiuosius, dirbdami fabrikuose, ūkiuose ir kasyklose, lankydami šeimas ir laikydami Mišias toliau nuo miesto ir judėjimo esančiuose ūkiuose arba miškų gilumoje.

      Kiekvienas šitų kunigų gyvena savo gyvenimą. Kartais mėnesiai praeina, kol turi progos susitikti kitą kunigą.

      K. Bažnyčios hierarchija Slovakijoje praktiškai likviduota: penki vyskupai sėdi kalėjime, o likusieji keturi kalinami griežtame namų arešte.

(NCWC, Oct. 9, ’52)

* Geresnių Filmų!

      Montrealio Katalikų Akcija pradėjo energingą ir praktišką žygį, supažindindama katalikų mases su filmų pasauliu, ištaka, industrija ir pavojais.

      Montrealio Kardinolas išsireiškė: “Labai svarbu katalikų sąžinėse pažadinti tikruosius ir gyvybinius dorovės principus, kurie ne tik pasmerkia blogus filmus ir jų demoralizuojančią įtaką, bet taip pat nubrėžia gaires gerų filmų gamybai ir vertinimui.

      “Katalikas, kuris lanko kinus, turi būti paruoštas objektyviai vertinti filmo turinį, pastatymą bei tendencijas ir aktyviai reaguoti tiek į gero, tiek į doroviniai nepatenkinamo filmo pastatymą ir rodymą. Katalikų masė turi reikalauti filmų, kurie nepamiršta Dievo, dorovės principų ir žmogaus tikslo.

      “Šiandien kinas ir filmas tapo dorovės griovikais. Todėl katalikai, ypač dirbantieji filmų gamyboje ir turintieji įtakos filmų pasaulyje, turi atsiminti, kad filmo tikslas buvo ir liks: mokyti ir linksminti. Šita prasme mūsų dienos filmai turi tapti dvasiškesni, stengdamiesi išvengti nereikalingo ir perdėto kūniškumo.”

* Quo Vadis, Musica?

      L'Academia Filarmonica Romana kiekvienais metais ruošia viešas paskaitas ir diskusijas muzikų profesijonalų tarpe, nagrinėjančias šiandieninį muzikos gyvenimą, kūrybą ir kompozitorių tendencijas.

      Šių metų paskaitų ir diskusijų temose kartojosi mintis: atsivėrė praraja tarp kompozitoriaus, muziko ir klausytojo. Eilė muzikų mano, kad prarajos priežastis yra klausytojų muzikinio išsilavinimo žemas lygis ir muzikų nepaslankumas supažindinti klausytojus su muzika, gilinant jų žinias ir auklėjant muzikalumą.

      M. Glinskį, garsus muzikos žinovas ir kritikas, mano, kad svarbiausioji dabartinės padėties priežastis yra ši: moderniosios muzikos kūrėjaiteoretikai ir praktikaiprarado ryšį ir santykį su klausytoju, jo problemomis ir pasaulėžiūra.

      Įvairūs ženklai duoda vilčių tikėtis, kad jaunoji kompozitorių karta pradeda suprasti praeities klaidas ir bando susirišti su klausytoju. Kiekvieno žmogaus širdis savo dvasine prigimtimi yra visados atvira grožiui. “Šios dienos kompozitoriui belieka kreiptis į žmogaus širdį tokia muzikinio garso kalba, kuri suprantama kiekvienai grožį mylinčiai sielai”, baigia M. Glinski.

* Misijonierių Lopšiai

      Olandijos 4 milijonai katalikų siunčia į pagonių misijas 7065 misijonierius. 60% olandų katalikų vaikų priklauso Šv. Kūdikystės Sąjungai, kuri rūpinasi pamestinukais pagonių kraštuose.

      Airijos 3 milijonai katalikų turi 7000 misijonierių ir seserų, o Kanadaiš 14 milijonų dviejų šimtų tūkstančių gyventojų 43% katalikų turi 3500 misijonierių.

* Katalikai D. Britanijoje

      Pagal paskutinius parapijų sąrašus Anglijos ir Valijos (Wales) katalikų skaičius: 2.878.400. Šis skaičius siekia 4 milijonus, pridėjus katalikus, kurių nėra sąrašuose. Škotijoje randame 1 milijoną katalikų, o Šiaurės Airijoje550 tūkstančių. Tokiu būdu, katalikų skaičius Didžiojoje Britanijojepenki milijonai penki šimtai tūkstančių.