Antrame šių metų numeryje buvo ištrauka iš aštuoniolikos metų mergaitės Teresės laiško. Ten ji paliečia kai kurias šių dienų jaunimo problemas ir prašo to paties jaunimo atsakymo. Jau į redakciją atėjo keletas laiškų, kurių svarbesnes mintis čia paduosime.

J. Papartis rašo:

      Iš Tavo laiško, mieloji Terese, atrodo, kad būsi viena iš Tumo-Vaižganto ieškomų “deimančiukų”, kurių šiandien ir su žiburiu būtų sunku rasti. Esi jau aštuoniolikos metų, pasiekusi savo žydėjimo laikotarpį, ir sugebėjai išlaikyti mergaitės dorybių žiedą — kuklumą, jau nekalbant apie tai, kad iki šiol apsiėjai be “simpatijų” ir kitų “nuotykių”. Mergaitės pasisekimo raktas yra kuklumas, kuris lygiai traukia ir žavi tiek rimtą, tiek “nuotykių” kelią išėjusį jaunuolį. O kad kartais, būdama kukli, lieki mažiau pastebėta, tai tuo geriau: mažiau bus progų nusvilti sparnelius lyg tam drugeliui, aklai puolančiam į liepsną. Kai Tave puoš kuklumas, rečiau pervers širdį nuodingos apsivylimo strėlės, kurių prisilietimas ne tik sugriauna laimę, bet labai dažnai baigiasi ir didesne tragedija. Be to, argi rimtas gyvenimo problemas norėtum spręsti pasilinksminimų salėse? Suklvstum, mieloji. Ten ne rimti gyvenimo klausimai sprendžiami, bet vien lengvai leidžiamas laikas, prisakant daug gražių žodžių ir komplimentų.

      Jei Tavo troškimas yra įsigysi profesiją ir sukurti lietuvišką šeimą, tai ne ten Tavo vieta. Jei gyvenimo draugo tik pasilinksminimų salėse ieškosi — nusivilsi.

      Tapti “širdies karaliene” vienam vakarui, savaitei, ar net mėnesiui, nėra didelė problema, atitinkamai pasitepliojus veidą ir mokant pavartyti akis. Bet tapti gera žmona, pavyzdinga motina — jokios kosmetikos nepadės, reikia turėti dorybių: Tavo minėto kuklumo, skaistumo, darbštumo ir pareigos supratimo. Šių dorybių už pinigus nenupirksi, ir tik linksmam laiko praleidimui jos visai nereikalingos. Jei Tu, pasipuošusi ne madingiausiomis sukniomis, bet minėtomis dorybėmis, trumpalaikiui pasismaginimui netiksi, tai nėra ko dėl to liūdėti. Turėtum tik džiaugtis, nes rimtas vyras, kurio tikslas ne akimirksnio malonumas, bet šeimos laimė, ieško ne “vakaro karalienės”, ne “skraidančio drugelio”, ne “kylančios ar krintančios žvaigždės”, bet rimtos ir kuklios mergaitės.

      “Senas be maldos, o jaunas be pasilinksminimo — niekam netinka”, sako priežodis. Jaunimui reikia linksmintis, bet būtų klaidinga manyti, kad linksmas gali būti tik šokių salėse. Daug džiaugsmo gali rasti, lankydamas muziejus, rimtus koncertus, užsiiminėdamas literatūra, muzika, sportu. O kiek gaivinančio džiaugsmo duoda gamta! Juk tik tas joje neranda grožio, nesistebi jos stebuklais ir nesemia sau iš jos jėgų, kieno sąžinė nerami. Koks salių papuošimas gali prilygti įvairiaspalvėmis gėlėmis nusėtai pievai, kokios dekoracijos vingiuojančiom upių pakrantėm, kokia džazo muzika miško ar jūros ošimui ?

      Sakai, kad abejoji, ar ištvers jaunystė. Bet jaunystė neturi abejoti, ji turi visas sunkenybes nugalėti. Turi turėti vilties, kad jei šiandien ir neviskas gera, tai rytoj bus geriau. Nėra to blogio, kurs neišeitų į gerą. Bendrai, iš laiško sprendžiant, Tavo padėtis anaiptol nėra tokia bloga, kaip pati manai. Jeigu Tave vienam ar kitam pasilinksminime mažiau šokdino ar mažiau dėmesio kreipė, tai bus geriausia, jei ir Tu į visa tai dėmesio nekreipsi. Pamatysi, viskas susitvarkys savaime. Tas, kurs bus Tau skirtas, kartų atkreips į Tave dėmesį, Tu rasi vietą jo širdyje.

      Klysti manydama, kad “Laiškuose Lietuviams” keliamas mergaitės tipas tinka tik vienuolynui. Žinoma, jis tinka ir vienuolynui, bet tokia mergaitė tinka būti ir gera, pavyzdinga motina bei žmona. Kuklios ir skaisčios mergaitės laukia ne tik vienuolynai, apie ją svajoja ir kiekvienas rimtas berniukas.

      Rimta dabartinė padėtis ir mūsų tėvynės kančios reikalauja iš kiekvieno mūsų bent mažutės aukos, kad mes per daug nesiskirtume nuo savo brolių ir sesių, kovojančių persekiojamoje tėvynėje. Ar šiose aplinkybėse mes galėtume ramia sąžine svajoti apie tuščius malonumus, apie mišrias šeimas, ar nerasime tinkamų savųjų tarpe? Gyvenimo praktika rodo, kad mišrios vedybos nedaug kam laimę teatnešė.

      Patarčiau Tau, mieloji Terese, dar porą ar trejetą metų pagyventi taip, kaip iki šiol gyvenai, o nė nepasijusi, kai surasi tai, ko trokšti. Taip, tikrai surasi ir būsi laiminga.

Sesė Aukštaitė:

      Iš Tavo laiško, brangioji Terese, matyti, kad esi protinga mergaitė, todėl aš, būdama daug vyresnė ir ištekėjusi, patariu ir toliau nepamesti galvos. Sutinku, kad vyriškasis jaunimas yra apakintas naujo pasaulio margumo. Bet nenusimink, nes tai yra tik laikinas dalykas. Jau dabar matome ne vieną atsitikimą, kur mūsų jaunuoliai karčiai apsivylė, susižavėję svetimais blizgučiais. Kiti jau daug iš draugų klaidų pasimokė. Dar truputis laiko, ir mūsų berniukai pasijus vėl esą stiprios dvasios, tvirto charakterio ir nepalaužiami tautos sūnūs lietuviai. Be abejo, tik tokių ir žmonų sau ieškos.

      Todėl neimk pavyzdžio iš vėjavaikiškų mergaičių, jos tegul ima iš Tavęs. Berniukai, kurie paskui tas mergaites laksto, niekados Tavęs nepadarytų laimingos. Vedybos, sudarytos pasiremiant įvairiais atsitiktinumais, yra ne palaima, o gyvenimo kančia. Tu dar esi jauna, o kantrybė ir nepalaužiama valia viską nugali. Tikiu, kad po poros metų į tą patį žurnalą parašysi, kad šie žodžiai buvo teisingi. Kilni siela yra puošniausias mergaitės rūbas, todėl niekad jo nepamesk.

Kiti laiškai

      Dar vienas kitas berniukas rašė, kad mergaitė kartais per daug įsivaizduoja ir pučiasi. Jos nori, kad berniukai visados paskui jas lakstytų. Jei berniukas bus tikrai drovus, tai nuo tokios mergaitės tuoj nutols, nors ji jam ir patiktų. Berniukas turi šokiuose ar kitose panašiose aplinkybėse parodyti iniciatyvos, bet ir mergaitė neturi būti perdaug pasyvi, neturi nuolat tik vaidinti, bet parodyki daugiau atvirumo ir nuoširdumo.

      Minėtuose laiškuose buvo daug naudingų ir gražių minčių. Teresė, be abejo, už jas bus dėkinga. Bet visiems rašiusiems yra dėkinga ir

“L. L.” Redakcija

 


 

Moterys yra kaip upės: kol jas laiko krantai, sodrina visa, bet kai patvinsta, krantams jų nesulaikant, visa naikina.   

R. Tagore