T U R I N Y S
 
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
      Giovanni Fapini. POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. Iš italų kalbos išvertė Dr. Petras Mačiulis. Išleido Liet. Knygos Klubas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I11. Viršelis Romo Viesulo. 216 psl., kaina $2.00.
      Autorius Popiežiaus Celestino VI vardu rašo laiškus su patarimais įvairioms žmonių klasėms: kunigams, vienuoliams, poetams, mokslininkams, bedieviams ir kit.
      Francois Mauriac. GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas, 282 psl., kaina $2.60. Išvertė Jurgis Griška. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.
      Romane autorius vaizduoja neapykanta, šykštumu ir žemomis aistromis pritvinkusia širdimi žmogų, iškeldamas viešumon užnuodytos dvasios paslaptis.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.    Vinjetės Vl. Vijeikio