Spausdinti

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ ŽINIAI

      Lietuvos Kariuomenės kūrėjai-savanoriai, kurių tik mažam skaičiui pavyko išvengti Sovietų Sąjungos komunistinių budelių žiauraus keršto, labai sielojasi savo pavergtos tautos nelaimėmis ir kančiomis. Po sunkaus tremties laikotarpio, savanorių didesnis kiekis apsigyveno JAV Čikagos mieste ir čia susibūrė į L. K. Kūrėjų - Savanorių Organizaciją.

      Norėdami gyviau dalyvauti Lietuvos laisvinimo talkoje ir siekdami aktyvesnio veikimo kovoje prieš pasaulio marą — komunizmą, SKELBIAME visų Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių žiniai:

      I.    Vykdant L. K. K. S. 1952 metų gruodžio 14 dienos Čikagos mieste visuotinio narių susirinkimo nutarimą, išrinktoji valdyba, drauge su minėto susirinkimo prezidiumu, š. m. gegužės 22 d. bendrame posėdyje nutarė imtis iniciatyvos atgaivinti visame laisvame pasaulyje Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Sąjungą ir veikti jos Laikinųjų Įstatų Tremtyje pagrindais, vienkart ĮSIJUNGIANT į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

      II.    Iki visų narių balsavimu bus išrinkti Centro Organai, visą organizacinį darbą atlieka L. K. K. S. Organizacijos Valdyba Čikagoje.

      III.    Centro Organų rinkimų data nustatoma 1953 m., spalio 31 diena. Rinkimai bus vykdomi korespondencine tvarka. Atsiųstus balsus suskaičiuos ir rinkimų protokolą surašys tam reikalui pakviesta Rinkimų Komisija.

      IV.    Visi laisvame pasaulyje gyvenantieji kūrėjai-savanoriai prašomi galimai greičiau atsiliepti, pranešant šiai valdybai savo dabartinį adresą. Skyriams vietoje organizuoti ir Centro Organų rinkimams pravesti visos informacijos bus pasiųstos kiekvienam asmeniškai, gavus atsiliepimą — adresą. Žinias siųsti šiuo adresu: Mr. V. Rekus, 1630 N. Kedzie Ave., Chicago 47, Illinois, U.S.A.

Visuotinio Susirinkimo Prezidiumas:

Pirmininkas — Juozas Tumas,

Sekretorius — Jonas Melys.

L. K. K. S. Organizacijos Valdyba:

Pirmininkas — Jurgis Bobelis,

Vice Pirmininkas — Vincas Rėkus,

Kasininkas — Matas Klikna,

Sekretorius — Adolfas Juodka.


URUGVAJAUS BAŽNYČIOS STATYBA

      T. J. Bružikas, S. J. labai nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Urugvajaus lietuvių bažnyčios statybos. Statybos darbai bus pradėti jau šią vasarą. Lėšų, žinoma, dar neužtenka, bet yra vilties, kad mūsų tautiečiai ir toliau rems šitą kilnų užsimojimą. Turėdami bažnyčią ir lietuvybės centrą Montevideo mieste, kur yra susispietę beveik visi Urugvajuje gyvenantieji lietuviai, mes galėsime juos laimėti ne tik Kristui, bet išlaikysime ir jų tautybę.

      Į T. Bružiko pagalbos prašymą labai nuoširdžiai atsiliepė ir kunigija. Štai kun. Antano Sabo, iš Kanados, laiško ištrauka: “Nors Kanados kunigų pajamos mažos, bet turint prieš akis tokį kilnų tikslą, kaip lietuvių šventovės pastatymą Montevideo mieste, iš kur sklis Dievo ir mūsų brangiosios Tėvynės garbė, siunčiu banko čekj, kad susidarytų visa šimtinė. Tikiu, kad ir kiti kunigai bei pasauliečiai parems tą religinio ir patriotinio paminklo pastatymą Pietų Amerikoje. Tegul Dievas laimina Jūsų pradėtąjį darbą, ir lietuvių aukos tepagreitina mūsų Tėvynės prisikėlimą.”


“Lietuvių Dienos”,iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

“Lietuvių Dienų”kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

“Lietuvių Dienos”turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems ir kitataučiams.

“Lietuvių Dienų”vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.