ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Vytautas Jonas Bagdanavičius, MIC. ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE. Su vysk. V. Padolskio pratartim. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8. 111. 406 psl.. kaina $3.50.

      Šv. Jono Apreiškimas daugeliui yra sunkiausiai suprantamas dalykas visame Šv. Rašte. Autorius visiems suprantamu būdu stengiasi atskleisti tas paslaptis.

      Dr. J. Gutauskas. VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA. Toronto, 1953 m. “Tėviškės Žiburių” spaustuvė. 328 psl. Viršelis T. Valiaus. Šios knygos recenziją duosime kitame numeryje.

      GABIJA, nr. 4. Neperijodinis literatūros žurnalas. Red. Stp. Zobarskas, 80 psl., kaina 1 dol. Šiame numeryje yra 18 autorių proza, poezija, straipsniai. Adresas: Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

      Jeronimas Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ. Išleido Terra, 748 W. 33rd St., Chicago 16, 111. 561 psl., kaina 5 dol.

      “Vilnius tarp audrų”, naujausioji vilniečio Jeronimo Cicėno knyga, vaizduoja Vilnių ir Vilniaus kraštą pačiame juodžiausiame jo laikotarpyje, lenkų okupacijos metu, tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karo. Vilniuje buvo varoma didelė lenkinimo politika. Lietuviai atkakliai stoja į kovą ir nesibijo jokių aukų už savo teises. Vieną kitą šios kovos nuotrupą esame skaitę mūsų laikraščiuose nepriklausomybės metu, vienas kitas epizodas mums yra žinomas iš pasakojimų, bet pilną vaizdą atskleidžia tik ši knyga. Autorius visa matęs, visa išgyvenęs, pats buvęs pirmose kovojančių vilniečių eilėse, todėl ir šioje knygoje nėra tik eilinis faktų ir dokumentų rinkinys, bet įdomus tos kovos aprašymas, tartum grožinės literatūros veikalas.

      Knygoje yra 23 skyriai, kuriais apimamos visos Vilniaus ir Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo ir kovų sritys. Vietomis autorius nesiriboja šiuo trumpu 20 metų laikotarpiu, bet daro didelius šuolius praeitin, prisimena daug faktų iš bolševikų ir vokiečių okupacijų. Knygoje yra ir labai daug iliustracijų. 

ATSIŲSTI PAMINĖTI ŽURNALAI

      “Skautų Aidas”, nr. 7-8. Redaguoja Stepas Kairys. Šiame vasaros numeryje yra paminėtinas straipsnis “Iš skautų eilių į kunigus”, kurio motto yra Kun. Dr. J. Prunskio žodžiai: “Jei kas mane paklaustų, kam aš esu labiausiai dėkingas už viską, ką tik gyvendamas atsiekiau, tai prisiminęs Dievą danguje ir Motiną žemėje, aš pasakyčiau, kad daugiausia man padėjo dvi mokyklos: skautybė ir kunigų seminarija”.

      “Aidai”, nr. 7. Mėnesinis kultūros žurnalas. Rašoma literatūros, filosofijos, meno bei politikos klausimais. Iliustruojamas beveik išimtinai moderniojo meno kūriniais.

      Žvaigždė”, mėnesinis Maldos Apaštalavimo žurnalas. Redaguoja T. Bronius Krištanavičius, S. J. Rašoma religiniais klausimais, skirtais paprastiems žmonėms. Didelės raidės — lengva skaityti; aiškios mintys — lengva suprasti.

      “Tėviškėlė”, nr. 8. Lietuvių vaikų laikraštis. Redaguoja Vladas Vijeikis. Atrodo, pagrindinis Redaktoriaus noras yra išlaikyti mūsų vaikuose lietuvišką dvasią.

      “Lietuvių Dienos”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

      “Lietuvių..Dienų”kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

      “Lietuvių Dienos”turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems ir kitataučiams.

      “Lietuvių Dienų”vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.