T U R I N Y S
 
 
Viršelyje: Motina moko vaiką melstis. Iš Los Angeles kapinių.
 
Administracijos pranešimas
      Naujasis mūsų atstovas Anglijoje yra kun. V. Kamaitis, 26, Worsley Rd., Patricroft, MANCHESTER, England. Į jį dabar prašome kreiptis visais mūsų laikraščio reikalais. Iki šiol buvęs atstovas kun. J. Steponaitis persikėlė į Jungtines Amerikos Valstybes. Labai esame jam dėkingi už parodytą didelį uolumą, skleidžiant “Laiškus Lietuviams” tarp Anglijos lietuvių.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly
subscription two dollars. Single ropy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.     Vinjetės Vl. Vijeikio