Spausdinti
 
T U R I N Y S
 
BETURČIAI DVASIOJE — Bruno Markaitis, S. T. .............. 225
TIKROJI RELIGIJOS SĄVOKA — Ronald Knox ................... 227
VEDYBŲ KLAUSIMU — Juozas Vaišnys, S. J. .................. 232
PRIMICIJOS TREMTYJE (eil.) — D. Mickutė-Mitkienė ......... 234
MODERNUS ŽMOGUS IR KRIKŠČIONYBĖ — Bruno Markaitis, S.J. .. 235
PASIŽVALGIUS KALIFORNIJOJE — Juozas Vaišnys, S. J. ....... 240
BAPTISTAI — J. Venckus, S. J. ............................ 246
ŽYDAI — J. Venckus, S. J. ................................ 248
FAKTAI IR IDĖJOS — Bruno Markaitis, S. J. ................ 251
NAUJOS KNYGOS ............................................ 255
 
Viršelyje: Motina moko vaiką melstis. Iš Los Angeles kapinių.
 
Administracijos pranešimas
      Naujasis mūsų atstovas Anglijoje yra kun. V. Kamaitis, 26, Worsley Rd., Patricroft, MANCHESTER, England. Į jį dabar prašome kreiptis visais mūsų laikraščio reikalais. Iki šiol buvęs atstovas kun. J. Steponaitis persikėlė į Jungtines Amerikos Valstybes. Labai esame jam dėkingi už parodytą didelį uolumą, skleidžiant “Laiškus Lietuviams” tarp Anglijos lietuvių.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly
subscription two dollars. Single ropy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.     Vinjetės Vl. Vijeikio