Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
KETVIRTIEJI METAI ........................................  1
NAUJAS ŽEMĖS ŽMOGUS — Bruno Markaitis, S. J. .............  2
TIKĖJIMAS — B. Woehrmueller ..............................  5
MENAS IR DOROVĖ -— Igino Giordani ........................ 15
KAI UŽAUGSIU DIDELIS ... — P. Rabikauskas, S. J. ......... 18
VASARIO 16-sios VAIZDAI — Kun. Vabalkšnis ................ 33
VIENINTELĖ TIKĖJIMO ATRAMA? — J. Kidykas, S. J. .......... 36
ŠV. PETRO KAPAS — P. Rabikauskas, S. J. .................. 38
BLAIVUMAS — B. Woehrmuellcr .............................. 49
ADOMAS IR KRISTUS — Redaktorius .......................... 65
“LIŪTAS” PRIEŠ “DIEVO RYKŠTĘ” — P. Rabikauskas, S. J. .... 66
MISTINIS KRISTAUS KŪNAS — J. Elijošius, S. J. ............ 69
SAPNAS APIE TIKROVĘ — A. Tamošaitis, S. J. ............... 75
LAIŠKAI IR ATSAKYMAI — J. Vaišnys, S. J. ................. 82
PRISIKĖLIMAS — Redakcija ................................. 97
KRISTAUS MISTINIS KŪNAS — J. Elijošius, S. J. ............ 98
DŽIAUGSMAS IR LIŪDESYS RELIGIJOS ŠVIESOJE —G. Draugelienė 101
PRANCIŠKUS KSAVERAS JAPONIJOJE — Jonas Girulis .......... 104
MOTINA SŪNAUS ATSIMINIMUOSE — Šv. Augustinas ............ 129 
ŽMOGAUS LAISVĖ IR BAŽNYČIA — J. Elijošius, S. J. ........ 135 
KELIONĖ Į URUGVAJŲ — J. Venckus, S. J. .................. 147 
DIEVAS AR AMŽINOJI MATERIJA? — G. S. J. ................. 150 
HEROIZMAS AR DAVATKIŠKUMAS? — J. V. ..................... 161
ŠV. PETRAS AMŽIŲ BĖGYJE J. Elijošius, S. J. ............. 162
KELIONĖ Į URUGVAJŲ (II) — J. Venckus, S. J. ............. 188
DUONA IR GINKLAI — Bruno Markaitis, S. J. ............... 193
NAUJO VARDO PASLAPTIS — J. Elijošius, S. J. ............. 195
TIESA, LAISVĖ IR FANATIZMAS — P. Salantas ............... 198
KELIONĖ Į URUGVAJŲ (III) - J. Venckus, S. J. ............ 216
BETURČIAI DVASIOJE — Bruno Markaitis, S. T. ............. 225
TIKROJI RELIGIJOS SĄVOKA — Ronald Knox .................. 227
MODERNUS ŽMOGUS IR KRIKŠČIONYBĖ — Bruno Markaitis, S.J. . 235
PASIŽVALGIUS KALIFORNIJOJE — Juozas Vaišnys, S. J. ...... 240
VĖLINIŲ VAKARĄ — V. Gutauskas, S. J. .................... 257
ROMIŲJŲ ŽEMĖ — J. Elijošius, S. J. ...................... 261
ŠVENTASIS SUVALKIETIS — Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC ....... 263
MALDA IR IŠSIBLAŠKYMAI — A. Tamošaitis, S. J. ........... 269
KASDIENINĖS DUONOS... — P. D. ........................... 272
PASAULIEČIŲ KUNIGYSTĖ — S. Riūkas, S. J. ................ 289
PALAIMINTI, KURIE LIŪDI — Bruno Markaitis, S. J. ........ 297
MODERNUS ŽMOGUS IR KRIKŠČIONYBĖ — Br. Markaitis, S. J. .. 300
MAŠINIZMO AKIVAIZDOJE — P. Daugintis, S. J. ............. 306
BETLIEJAUS VIZIJOS — J. Elijošius, S. J. ................ 321
LIETUVIŠKOJI KULTŪRA — P. Maldeikis ..................... 323
KRAŽIŲ SKERDYNĖS — Barbora Norbutienė ................... 333
LYSENKO AR MENDELIS? — J. Venckus, S. J. ................ 336
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
VAIKO DIEVAS — Kun. Dr. J. Gutauskas...................... 11
SERVICE IS MY BUSINESS — Judas Vėtra ..................... 12
VAIKO MALDA — Kun. Dr. J. Gutauskas ...................... 44
KRISTAUS ŠEIMOS DVASIA — Br. Markaitis, S. J. ............ 78
KODĖL KENTĖTI DĖL KITO KALTĖS? — J. Papartis ............. 85
DU LAIŠKAI... — Motina ir vaikas ........................ 107
BESIRUOŠIANČIAI IŠSISKIRTI — J........................... 111
MOTINA - KŪRĖJA — Danutė Lipčiūtė ....................... 138
TIE NEMALONŪS ĮSTATYMAI — A. Tamošaitis, S. J. .......... 141
PIRMOJI MOTINOS PAMOKA — J. Vaišnys, S. J. .............. 165
KAM JIE YRA DĖKINGI — A. Nekrašas ....................... 167
IŠ KUR GYVYBĖ? — Juozas Vaišnys, S. J. .................. 201
VEDYBŲ KLAUSIMU — Juozas Vaišnys, S. J. ................. 232
AUKLĖJIMAS AR LAISVĖ? — P. Maldeikis .................... 273
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA — Dr. A. Baltinis .............. 275
LAIŠKAS NEŽINOMAM TĖVUI — Aldona ........................ 304
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
ATVIRUMAS — J. Vaišnys, S. J. ............................ 19
SVAJONĖS APIE VEDYBAS — J. Vaišnys, S. J. ................ 54
KAS MERGAITĖMS PATINKA? — J. Papartis .................... 87
ETIKETAS — J. Venckus, S. J. ............................. 88
ATSAKYMAI TERESEI — Redakcija ........................... 115
APIE ŠĮ BEI TĄ — Redaktorius ............................ 146 
ŠTAI, PAGALIAU!... — J. Vaišnys, S. J. .................. 169
RELIGINIS ŽVILGSNIS Į SPORTĄ — Pop. Pijus XII ........... 175
RELIGIJA IR ŽMONIŲ BAIMĖ — Juozas Vaišnys, S. J. ........ 207
RENKANTIS PAŠAUKIMĄ — J. Kidykas, S. J. ................. 209
NEKEIK TAMSOS, BET UŽDEK ŽIBURĮ — J. Kidykas, S. J. ..... 213
PASISEKIMO PASLAPTIS — J. Vaišnys, S. J. ................ 278
SKUNDAI PRIEŠ MAMĄ — J. Vaišnys, S. J. .................. 310
ATSAKINGUMAS UŽ GYVENAMĄJĮ METĄ — A. Baltinis ........... 314
VEIDAS AR KAUKĖ? — A. Leitiškis ......................... 331
 
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
SENIEJI KATALIKAI — J. Venckus, S. J...................... 24
KALENDORIAUS ISTORIJA — J. Venckus, S. J.................. 27
RYTŲ BAŽNYČIOS ATSKILIMAS — J. Venckus, S. J. ............ 61
RUSIJOS KRIKŠČIONYBĖ — J. Venckus, S. J. ................. 90
ŠV. JONO APREIŠKIMAS — J. Elijošius, S. J. ............... 93
LIUTERONAI — J. Venckus, S. J............................ 118
MELCHIZEDEKAS — J. Elijošius, S. J. ..................... 128
PRESBITERIJONAI — J. Venckus, S. J. ..................... 152
KANOS STEBUKLAS — Redaktorius ........................... 158
GIMTOJI NUODĖMĖ — A. Tamošaitis, S. J. .................. 180
EPISKOPALAl — J. Venckus, S. J. ......................... 185
METODISTAI — J. Venckus, S. J. .......................... 219
JIS AR MAMA? — Redaktorius .............................. 224
BAPTISTAI — J. Venckus, S. J. ........................... 246
ŽYDAI — J. Venckus, S. J. ............................... 248
ADVENTISTAI — J. Venckus, S. J. ......................... 281
NEPASISEKĘS DIEVO KŪRINYS? — J. Vaišnys, S. J. .......... 283
JEHOVOS LIUDININKAI — J. Venckus, S. J. ................. 317
CHRISTIAN SCIENCE — J. Venckus, S. J. ................... 342
 
 
EILĖRAŠČIAI
 
KLAJOKLIO STYGOS (eil.) — J. Baltrušaitis ................ 29
NE PASAKA (eil.) — Dan. Mickutė.Mitkienė ................ 164
GYVIESIEMS (eil.) — Kazys Binkis ........................ 212
PRIMICIJOS TREMTYJE (eil.) — D. Mickutė-Mitkienė ........ 234
JEI TU SKAITEI (eil.) — D. Mitkienė ..................... 277
MEMENTO MORI (eil.) — D. Mickutė - Mitkienė ............. 299
 
 
FAKTAI IR IDĖJOS
 
24 RAUDONOS SKRYBĖLĖS — B. Markaitis, S. J................... 30
ISTORINIS PIJAUS XII NUTARIMAS — B. Markaitis, S. J.......... 59
KATALIKŲ BAŽNYČIA INDIJOJE — B. Markaitis, S. J.............. 59
BAŽNYČIA IR TEISĖ — B. Markaitis, S. J....................... 94
KOMPOZITORIUS IŠ TORTONOS — B. Markaitis, S. J. ............. 95
LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS — B. Markaitis, S. J. ........... 126
DIEVAS YRA GYVAS — B. Markaitis, S. J. ..................... 158
DARBININKAI IR VEIKĖJAI — B. Markaitis, S. J. .............. 159
MISIJONIERIŠKI BANDYMAI — K. Pečkys, S. J................... 192
ŽMOGAUS ASMENS DIDINGUMAS — K. Pečkys, S. J. ............... 221
ŽAIDIMAS IŠ PINIGŲ — K. Pečkys, S. J. ...................... 222
ADENAUER PERGALĖ — B. Markaitis, S. J....................... 251
AR EUROPA PAGONIŠKA? — B. Markaitis, S. J. ................. 285
 
 
 
ŠVIESOS ŠVENTĖ — K. Pečkys, S. J............................ 345
 
IŠ FILMŲ PASAULIO
B. Markaitis, S. J.
 
I CONFESS ................................................ 191
FROM HERE TO ETERNITY .................................... 253 
THE MOON IS BLUE ......................................... 254 
VICE SQUAD ............................................... 254
THE ROBE ................................................. 287
MARTIN LUTHER ............................................ 348
 
 
      "Laiškai Lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius P. Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Spausdinama N. P. Seserų Spaustuvėje, Putnam, Conn. Vinjetės dail. VI. Vijeikio.