Spausdinti

■    Popiežius Jonas Paulius II atostogų liepos mėnesį buvo išvykęs į Italijos Alpes. Sugrįžo į Vatikaną liepos 21 d.

■    Iš Vilniaus Katedros per televiziją kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. 15 min. transliuojamos pamaldos. Pažadėta transliuoti ir didžiuosius atlaidus iš Žemaičių Kalvarijos bei Šiluvos.

■    Čikagoje Nekalto Prasidėjimo parapija Brighton Parke spalio 22 d. švenčia 75 m. sukaktį. Šv. Kryžiaus parapija Daytone, Ohio, birželio 11d. atšventė savo deimantinį jubiliejų.

■    Lietuvoje liepos 9 d. pradėta religinė valandėlė televizijoje. Tuo reikalu Lietuvos vyskupų konferencija susitarė su Valstybiniu televizijos komitetu. Pirmoje tokioje vlandėlėje kalbėjo kard. Vincentas Sladkevičius, pasidžiaugdamas, kad komunikacijos priemonės daugiau tarnaus tiesai, nei melui; meilei, o ne neapykantai. Religinių valandėlių vedėju paskirtas kun. Jonas Boruta.

■    Popiežius Jonas Paulius II gerai moka devynias kalbas ir yra sakęs pamokslus dar keturiasdešimčia kitų kalbų.

■    Brazilijoje yra 138 milijonai gyventojų. Veikia 8.964 parapijos, kuriose darbuojasi 13.220 kunigų, yra 2.278 broliai vienuoliai ir 38.789 seserys vienuolės.

■    Italijoje išleistoje Pasaulio literatūros enciklopedijoje yra aprašymai apie kūrybingus Lietuvos kunigus: Vaižgantą, Baranauską, Maironį, Mykolaitį-Putiną, Mažvydą ir kitus.

■    Nijolė Sadūnaitė rugpjūčio 1 d. atvyko į Prancūziją, sąjūdžio “Dievas su mumis” kviečiama. Dalyvavo Paray le Monial konferencijoj, kur buvo suvažiavę apie 4.000 maldininkų. Rugpjūčio 13-20 d. Sadūnaitė dalyvavo tikinčiųjų jaunimo konferencijoje Santiago mieste, Ispanijoje, kur buvo atvykusi ir ateitininkų ekskursija iš Lietuvos.

■    Iš Lenkijos atvykęs 21 kunigas Čikagoje, Spertus kolegijoje, 7 savaites studijavo judaizmą. Tai jiems padės seminarijose dėstant Senąjį Testamentą. Be to, tai pasitarnaus geresniems santykiams tarp lenkų ir žydų.

■    Šv. Tėvas, atostogaudamas liepos mėnesį Italijoje, nuvyko pašventinti karmeličių vienuolyne pastatytą naują Gailestingumo Motinos statulą, Po pašventinimo trumpame pamoksle kvietė vienuoles karmelites ir visus tos vietos — Aostos slėnio — gyventojus melstis už Lietuvą, kuri taip pat labai garbina Dievo Motiną. Lietuvos sostinėje Vilniuje yra garsi Gailestingosios Dievo Motinos šventovė. Šv. Tėvas net patarė, kad “kada nors seselės karmelites ir kiti tos srities gyventojai turėtumėte kaip maldininkai aplankyti Lietuvą; reikalingas mūsų bendradarbiavimas maldoje su šia drąsia ir giliai katalikiška tauta”.

■    Meksikos vyskupai paskelbė, kad ateinančių metų gegužės mėnesį atvyks į jų kraštą popiežius Jonas Paulius II ir aplankys 17 miestų. Paskutinį kartą Meksikoje popiežius lankėsi 1979 m.

■    Popiežiui lankantis Ispanijos mieste Santiago de Compostela, jį sveikino daugiau kaip 400.000 ispanų. Kalbėdamasis su žurnalistais, popiežius pareiškė, kad jis norėtų keliauti į Libaną su taikos misija, tačiau dar nėra Libano vyriausybės atsakymo.

■    Lietuvoje įkurtas Artimo meilės ir krikščioniškos pasaulėjautos fondas. Numatyta, kad jo pagrindinė būstinė bus Šiauliuose.

■    Moletuose įkurta katalikiško jaunimo — Pavasario koupa. Spaudoje paskelbtas kvietimas į pavasarininkų gretas jungtis visiems, kurie pasiryžę būti ištikimi tėvynei Lietuvai. Kviečiami vaikinai ir merginos.

■    Kardinolas Vincentas Sladkevičius raštu pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai įrengti koplyčias ligoninėse. Paklausus apie tai Sveikatos apsaugos ministrą Antaną Vinkų, gautas iš jo atsakymas, kad į tai žiūrima teigiamai — humaniškas aktas; dauguma vyresnio amžiaus žmonių — tikintys, todėl manoma, kad malda ir susikaupimas palengvins jų dalią ligoninėse. Visų Lietuvos ligoninių vyriausiems gydytojams, kalbėjo minstras Vinkus, rekomenduota parūpinti patalpas koplyčioms. Jomis rūpinsis “Caritas” sambūrio narės.

Juoz. Pr.