Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XL, NO. 10

IEŠKOKIME — GAL SURASIME

325

 Algirdas Nakas

TIKĖJIMO AKIMIS ŽVELGIANT Į MŪSŲ
TAUTOS KANČIAS

330

 Ona Mikailaitė

“ATĖJAU ĮŽIEBTI UGNIES”

333

 Chiara Lubich

TURTAS: PRAKEIKIMAS AR PALAIMA?

334

 P. Daugintis, SJ.

DRAUGAS, DRAUGYSTĖ, DRAUGIŠKUMAS
- DIEVO DOVANA

338

 Vytautas Kasniūnas

“MAŽĖJANČIO” PASAULIO PROVOKACIJA

340

 Kun. Jonas

JĖZUS DEDA VISUOTINĖS
BAŽNYČIOS PAGRINDUS

346

 V. Bagdanavičius,M.I.C.

MANDAGUMAS — AR MAN?

350

 Marius Polikaitis

BR. RAILOS “KRYŽKELĖS”

352

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

353

 Gediminas Vakaris

KALBA

357

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

358

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

359

 Juoz. Pr.

TĖVO BOREVIČIAUS JAU NEBĖRA

360

 Red.

Šis numeris iliustruotas Vijos Tarabildienės piešinių nuotraukomis. Viršelio piešinys Joanos Plikionytės-Bružienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.