TRISDEŠIMTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS.

     Šių metų konkursui tiek suaugusieji, tiek jaunimas (iki 25 metų) gali pasirinkti bet kurią temą iš čia siūlomų:

     1.    Moralė be religijos?
     2.    Rasinis klausimas.
     3.    Religinio atšalimo priežastys.
     4.    Dėl ko kai kurie žmonės meta savo religiją ir ieško kitos?
     5.    Koks skirtumas tarp tavo buvusio vaikystės Dievo ir dabartinio?
    6.    Ko lauki iš Bažnyčios ir kunigų?
    7.    Moters vieta Bažnyčioje.
    8.    Dėl ko trūksta pašaukimų į dvasinį luomą?
    9.    Seksualinis auklėjimas.
   10.    Ar žmogaus išorė atspindi jo vidų?
   11.    Kaip jautiesi vyresniųjų kompanijoj?
    12.    Laisvė, teisės, pareigos.
    13.    Kur žmonija eina pirmyn, kur atgal?
    14.    AIDS įtaka žmonių, ypač jaunimo, moralei.
    15.    Ištikimybė principams ir tolerancija kitaip manančiam.
    16.    Ko reikia mūsų spaudai?
    17.    Kokių reformų reikėtų jaunimo organizacijoms?
    18.    Kokie auklėtojai (mokytojai) jaunimui patinka?
    19.    Draugų įtaka (Peer pressure).
    20.    Kuo dabartinis jaunimas labiausiai domisi?

     Čia pateikta konkurso straipsniams medžiaga. Temas galima ir kitaip formuluoti. Galima rašyti ir daugiau negu vieną straipsnį, bet premija bus duodama tik už vieną. Jaunimas turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui; jeigu nebus pažymėta, tai straipsnis bus dedamas į suaugusiųjų kategoriją. Straipsniai turi būti tokie, kad tiktų spausdinti “Laiškuose lietuviams”. Jaunimo rašiniai turėtų būti bent 2-3 mašinėle rašytų puslapių, o suaugusiųjų — bent 4-6 puslapių. Žinoma, gali būti ir ilgesni. Neatidėliodami rašykite jau dabar, kad laiku pabaigtumėte ir atsiųstumėte.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją ne vėliau kaip kovo mėn. 1 dieną. Autoriai pasirašo slapyvardžiu, o į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams”metinėje šventėje balandžio mėn. 9 d. Jaunimo centre. Premijoms turime 1.600 dolerių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija, kurią sudaro: Sės. Margarita Bareikaitė, Stasys Džiugas, Česlovas Grincevičius, Rita Likanderytė ir Ritonė Rudaitienė.

ŠIŲ METŲ EKSKURSIJA

     Galutinai nutarėme šiais metais vykti tik į Graikiją ir Turkiją, atsisakėme Anglijos, nes daugelis ten yrabuvę, be to, pakiltų kaina. Gegužės 16 d. išskrendame tiesiog į Atėnus. Paskui septynias dienas plauksime laivu, aplankydami žymesniąsias Graikijos salas ir Turkiją. Laive maistas — 3 kartus per dieną. Plauksime tik naktimis, o dienos metu būsime salose. Šešias dienas būsime Graikijoje, kur į kelionę įskaityta įvairios ekskursijos. Ekskursijos kaina — 2450-2495 dol. Doleriui nukritus, kelionės pabrango. Galima gauti informacijų ir registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė—Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.