religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XL, NO. 2

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS PATRIOTIZMO
ŽVAIGŽDEI SUŽIBUS

37

 Vytautas Kasniūnas

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MEILĖ TEVYNEI

41

 Ses. Ona Mikailaitė

JO ŽODŽIAI NEPRAEIS

47

 Chiara Lubich

APSIREIŠKUSIOS ŽODŽIAI IR ŽENKLAI

49

 Kęstutis Trimakas

TREMTINIAI

52

 V. Mykolaitis-Putinas

PARAPIJA IŠEIVIŲ GYVENIME

54

 Algimantas Norvilas

MIELAS PONE JĖZAU, PASAKYK MAN KĄ DARYTI?

59

 Gražina Kriaučiūnienė

KO REIKIA, KAD LIETUVYBĖ IŠSILAIKYTŲ

63

 Vija Bublytė

TĖVYNĖJE

64

 Gediminas Vakaris

KALBA

67

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

69

 Red.

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 Juoz. Pr.

ATSŲSTA PAMINĖTI

72

 Red.

Šis numeris iliustruotas Antano Sutkaus fotografijomis. Praėjusį rudenį Čikagos Čiurlionio galerijoje buvusioje fotografijos darbų parodoje, kurios tema buvo “Miestas”, jis laimėjo I premiją. A. Sutkus gyvena Vilniuje. Tai vienas žymiausių fotografų Lietuvoje. Jis yra Tarptautinės fotografijos meno federacijos narys. Išleido fotografijų albumus: “Vilniaus šiokiadieniai” (1965), “Šalis ta Lietuva vadinas” (su R. Rakausku, 1970), “Senojo Vilniaus fragmentai” (1968), “Tėviškės laukų suvenyras” (1970), “Lazdynai” (1975), “Tarybų Lietuva” (drauge su kitais, 1976), “Tėviškės spalvos” (1977), “Lietuva iš paukščio skrydžio” (1981), “Neringa” (1982).

Viršelio apipavidalinimas — Petro Aleksos.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.