“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS IR METINĖ ŠVENTĖ

    Kovo men. 1 dieną baigiasi konkursas. Po kovo 1 d. atsiųstus konkursui rašinius pradės skaityti vertinimo komisija, kurią sudaro: Sės. Margarita Bareikaitė, Stasys Džiugas, Česlovas Grincevičius, Rita Likanderytė ir Ritonė Rudaitienė. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 9 dieną Jaunimo centre. Šventės programa:

    3:00 val. — mišios koplyčioje
    4:00 val. — konkurso premijų įteikimas
    4:30 val. — meninė programa
    5:00 val. — vakarienė

    Auka asmeniui— 20 dol.

    Šių metų premijų mecenatai: Ona Siliūnienė (350 dol.), dr. A. Prunskienė (300 dol.), Vanda ir Jonas Prunskiai (200 dol.), K. Valiuškienė (200 dol.), prel. J. Prunskis (150 dol.), J. ir B. Jankauskai (100 dol.), V. ir M. Momkai (100 dol.), dr. V. Kerelytė (100 dol.), S. Rudokienė (100 dol.). Mecenatams nuoširdi padėka.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

    Šių metų dviejų savaičių ekskursija bus į Graikiją ir Turkiją. Gegužės 16 d. išskrendame į Graikiją. Iš ten laivu plauksime, aplankydami įdomesnes Graikijos salas ir Turkiją. Plauksime naktimis, o dienomis būsime salose. Kelionė laivu tęsis 7 dienas. Likusias dienas būsime Graikijoje, kur į kainą įskaitytos įvairios ekskursijos. Plaukiant laivu, maistas bus duodamas 3 kartus per dieną. Grįšime gegužės 30 dieną. Ekskursijos kaina — apie 2450-2495 dol. Galima registruotis ir gauti daugiau informacijų šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” Į LIETUVĄ

    Jau siunčiame į Lietuvą daugiau kaip dvidešimčiai privačių asmenų “Laiškus lietuviams”. Rašo, kad gauna. Tad kviečiame užsakyti šį žurnalą savo giminėms ir pažįstamiems. Jie labai ištroškę dvasinio peno, gavę žurnalą labai džiaugiasi ir dėkoja. Prenumeratos kaina ta pati — 10 dol. metams. Oro paštu — 40 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė—Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.