Nijolė Jankutė

     Skaitant įvairius straipsnius apie gamtos taršą bei apsaugą amerikietiškoje, lietuviškoje, o ypač pralaisvėjusioje Lietuvos (kur gamtos tarša jau siekia aliarmuojančių proporcijų) spaudoje, ateina mintis, kad šiais laikais, galbūt labiausiai nukenčiantis ir labiausiai apsaugos reikalingas vis dėlto yra... žmogaus vaikas. Ir gimęs, ir dar negimęs. Jau priešmokykliniame amžiuje vaikas dažnai seksualiai eksploatuojamas (klestintis vaikų pornografijos biznis, klaikūs incesto atvejai, darželinukų skriaudimo atvejai), fiziškai kankinamas, pagrobiamas, nužudomas, o negimęs — žudomas abortais pagal pareikalavimą... (4.000 kūdikių per dieną; 22 mil. per 16 legalizuoto aborto metų JAV-bėse!). Turtingųjų kraštų žmonės pasidarė Amerikoje populiariai vadinama “throw-away” (išmetančiųjų) karta. Išmetami ne tik daiktai ar maistas. Iš švelnaus kačiuko išaugo katinas. Nebereikia — į gatvę. Iš šuniuko — didelis šuo. Kur dėt? Į gatvę. Nusibodo akvariume žuvytė — į kanalizaciją. Netikėtas nėštumas — abortas. Kartais atrodo, kad ne tik švelniakailiai ruoniukai ir simpatingieji panda meškiukai tapo nykstančiomis rūšimis dėl užterštos gamtos ir žmogaus gobšumo, bet ir labiausiai beginklis — žmogaus vaikas — dėl laipsniško žmogaus nužmogėjimo ir širdies sukietėjimo.

     Kaip žiaurumas gyvuliams supurtė giliau mąstančius žmones, kurie sukūrė įvairias gyvulių globos draugijas, taip ir kūdikių žudymas sukėlė pasipriešinimą žmoniškumo dar nepraradusioj visuomenėj, JAV-bėse susibūrusioj į “Už Gyvybę!” organizacijas.

Kauno arkikatedros didysis altorius ir vyskupo sostas

     Apie šių žmonių veiklą kovojant prieš legalizuotą kūdikių žudymą visi ne kartą esame skaitę amerikiečių spaudoje. Kiekvieną sausio mėnesį, minint liūdnąją nužmoginimo dieną, kada šio krašto aukščiausias teismas legalizavo abortus, sambūriai “Už Gyvybę!” rengia demonstracijas sostinėje ir kituose didmiesčiuose bei pamaldas bažnyčiose už nužudytuosius kūdikius. Raudonos rožės žiedas, kaip gyvybės simbolis, plačiai naudojamas “Už Gyvybę!” narių; mažos medžiaginės rožytės, kurias galima nešiot atlape, pardavinėjamos katalikiškose ligoninėse bei kitose už gyvybę pasisakančiose įstaigose.

     Illinois valstijoje aktyviai veikia “Illinois Right to Life Committee” (Illinois Teisės į gyvybę komitetas). Ši organizacija spauda, seminarais, paskaitomis, reklamomis, filmais skleidžia faktus apie negimusio kūdikio vystymąsi gimdoje; apie kiekvienos gyvybės svarbą ir neliečiamybę; apie kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę ir gyvenimą ir apie žmonijos moralinę pareigą saugot ir globot žmogaus gyvybę.

     “IRLC” organizacijai priklauso daugybė įvairių profesijų ir amato žmonių, taip pat daug jaunimo. Įdomu, kad čia galima rasti gydytojų, kurie anksčiau vertėsi abortais, tačiau, betarpiškai pamatę, kad tas, vadinamasis, “audinio gabalėlis”, tas “neasmuo” (non-person), kurį galima išmest į šiukšlių dėžę pagal pareikalavimą, yra augantis ir skausmą jaučiantis žmogaus vaikas, pasibaisėjo, metė savo pelningą biznį ir dabar savo finansais bei autoritetu remia sąjūdį už gyvybę.

     “IRLC” taip pat leidžia neperiodinį laikraštį — “IRLC News”, kuris plačiai informuoja apie organizacijos veiklą, kovojant su vad. “Pro-Choice” (Už pasirinkimą) aktyvistų klaidinančiomis informacijomis apie negimusio kūdikio vystymąsi; apie “IRLC” steigiamus ir išlaikomus namus nėščioms netekėjusioms moterims; apie galimybes kūdikį atiduot adoptavimui; apie šio krašto senatorių, kongreso narių, teisėjų ir kitų įtakingų valdžios pareigūnų nusiteikimus šiuo labai giliai ir aštriai visuomenę liečiančiu klausimu.

     “IRLC” motto: “Blogis triumfuoja, kai geri žmonės nieko nedaro”. Todėl šiai organizacijai priklausantys daro daug. Reikia tik džiaugtis ir stebėtis, kiek pastangų, pinigų ir kieto darbo skiriama kovai už teisę gimt ir gyventi!

     Vienas iš tų darbų — teisinga informacija jaunimui apie žmogaus išsivystymą nuo kiaušinėlio iki po 9 mėn. gimusio kūdikio ir apie gyvybės svarbą bei neliečiamybę. Veiksmingiausia informacija — vizualinė: filmai bei reklamos viešose vietose (autobusuose, ant pastatų sienų, prie didžiųjų kelių ar gatvių, o taip pat laikraščiuose).

     Šiuo metu “IRLC” skelbia savo didžiulį informacinį-auklėjamąjį planą, 12 puslapių priedą “Chicago Tribūne” dienraščio š.m. gegužės 14 d. (Motinos diena) laidoje, ir kviečia visus, pritariančius sąjūdžiui “Už Gyvybę!” siųsti savo parašus (aiškiai išrašytą vardą ir pavardę) su 5 dol. auka šiuo adresu: IRLC, 53 W. Jackson Blvd., Rm. 832, Chicago, IL 60604. Čekius rašyti: Illinois Right to Life Committee — Signature Ad. Pavardės bus išspausdintos minėtame dienraščio priede.

     IRLC pirmininkė M. A. Hackett sako, kad “didžiulis puslapis, pilnutėlis parašų, bus akivaizdus pareiškimas, jog daugeliui Illinois valstijos gyventojų gyvybė yra brangi!”

     Būtų gražu, kad tame puslapyje matytųsi ir lietuviškų pavardžių. Ir mes, ir mūsų jaunimas gyvename šiuo laiku, šiame krašte. Čia besigrumiančios blogosios ir gerosios srovės negali nei mūsų aplenkti, nepadariusios įtakos. Lietuviškumas, deja, nėra skydas, kuris apsaugotų nuo blogio. Pastangos ir darbai už žmogiškesnį ir žmoniškesnį žmogų yra ta apsauga, tas priešnuodis. Argi neverta prisidėti nors ir mažu įnašu prie tų, kurie stengiasi apsaugoti “naikinamąją rūšį” — žmogaus vaiką?

     Rekomenduotina visiems suaugusiems pamatyti filmus: “Target Life” ir “Silent Scream” galima išsinuomoti rašant: IRLC, 53 W. Jackson Blvd., Suite 832, Chicago, IL 60604 arba skambinant telefonu 922-1918.

     Gyvybiniais klausimais besidomintiems ir daugiau informacijų pageidaujantiems galima skambinti minėtu IRLC telefonu. Taip pat galima skambinti telefonu 922-1920 ir pasiklausyti ilgokos įrašytos informacijos.