Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XL, NO. 4

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

109

 Bernardas Brazdžionis

IR PRAGARO VARTAI JOS NENUGALĖS

111

 Aldona Zailskaitė

AR IŠMINTINGA PASILIKTI ŽMOGUMI BE DIEVO?

116

 P. Daugintis, S.J.

KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE

120

 Vytautas Kasniūnas

KONKRETI ARTIMO MEILĖ

122

 Chiara Lubich

SNIEGO BARELJEFAI

123

 Edita Nazaraitė

KATALIKŲ VISUOMENĖ KUN. A. GREELEY KŪRYBOJE

124

 V. Bagdanavičius

NAIKINAMOJI “RŪŠIS”

129

 Nijolė Jankutė

MERGAITĖS GROŽIS IR ŽAVUMAS

131

 Juozas Vaišnys, S.J.

SPORTAS IR MOKSLAS

133

 Dainius Brazaitis

ALBINO BARANAUSKO NAUJAS ROMANAS

134

 Alė Rūta

KALBA

135

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

137

 Gediminas Vakaris

ATGARSIAI

140

 Red.

ŠYPSULIAI

141

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

142

 Juoz. Pr.

KAUNO ARKIKATEDRA-BAZILIKA

144

 Red.

Šis numeris iliustruotas Kauno arkikatedros nuotraukomis. Viršelio apipavidalinimas — Petro Aleksos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th| Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.