Spausdinti

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

500 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

200 dol. aukojo kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

150 dol. aukojo L. Normantas.

105 dol. aukojo kun. V. Radvina.

100 dol. aukojo A. Misiūnienė 60 dol. aukojo kun. S. Gaidelis, S. J.

Po 50 dol. aukojo: L. Matulevičienė, N. Grybauskas.

Po 40 dol. aukojo: M. Vygantas, V. Sirusienė.

Po 30 dol. aukojo: O. Vilėniškienė, J. B. Jankauskai, S. Plenienė, B. Čižikas, kun. J. Pragulbickas.

Po 25 dol. aukojo: R. Andrijauskienė, A. Šležas, LB Brighton Parko valdyba.

Po 20 dol. aukojo: E. Diminskienė, P. Murinienė, O. Matusaitis, LŠST Vytauto Didžiojo rinktinė, L. Zurlis, A. Lesevičius, A. Aviža, J. Kačkelis, Em. Kiela.

Po 15 dol. aukojo: H. Stasis, Ir. Kairytė, T. Norkus, kun. V. Skilandžiūnas, A. Kairaitis, Z. Martinaitienė, N. Šumskienė, V. Kamaitis, M. Žeimys, A. Skučas, P. Žilinskas, N. Norris.

Po 10 dol. aukojo: L. Velūnienė, B. Jakniūnienė, B. Kušlikis, J. Adomaitis, J. Puteris, A. Garkūnas, I. Nausėdas, M. Venckienė, prel. A. Deksnys, K. Orentienė, P. Krajauskas, J. Plečkaitis, J. Leiberis, Č. Masaitis, G. Dambras, P. Balsaitis, S. Damašius, M. Norušis, P. Balčiūnas, G. Vasiliauskienė, A. Skabeikienė, J. Mikaila, J. Naikelis, kun. I. Urbonas, J. Skladaitis, K. Mileris, J. Kesgailienė, V. Gudaitis, P. Skrupskas, S. Paketuras, V. Skabeikis, S. Prialgauskienė, J. Vaineikis, A. Valavičius, R. Kunčas, T. Varanka, P. Janulis, J. Klimaitis, S. Rutkauskas, L. Griniūtė, P. Jadviršis, J. Kirvaitis, K. Majauskas, S. Palubeckas, J. Petkūnas, A. Rimkus, O. Kindurienė, P. Petraitis, kun. A. Goldikovskis, A. Malinauskas, S. Mikelevičius, E. Jasaitienė, P. Janušonis, A. Augaitis, L. Kriaučeliūnas, A. Paulikas, J. Siaurusaitis, E. Kvedaras, A. Baleišis, J. Damauskas, P. Gruodis, M Česas, A. Stankaitis, kun. P. Sabulis, V. Chainas, B. Lukas, M. Vilutis, A. Karaitis, P. Lekutis, O. Gimys, J. Butikas, J. Zalagėnas, kun. P. Katauskas, kun. A. Rubšys, L. Kupcikevičius, A. Adomėnas, M. Budrys, K. Linkus, E. Pagirys, J. Stašaitis, kun. J. Zuromskis, K. Gasiūnas, A. Pužauskas, L. Bagdonas, O. Mironaitė, S. Nutautas, S. Bražionis, V. Gečas, T. Zailskienė, A. Lipskis, B. Harris, J. Mikulionis, E. Vaišnys, F. Česonienė, A. Svotelis, A. Bliudžius, V. Udrys, O. Šilėnas, prel. L. Peck, J. Steponaitis, A. Venckūnas, J. Kregždys, D. Surantas, J. Raulinaitis, S. Kamarauskas, M. Krasauskas, M. Čėsnienė, V. Norvilas, J. Ardys.

Po 8 dol, aukojo: S. Blynas, M. Kriaučiūnas, A. Karaliūnas, kun. K. Trimakas.

Po 6 dol. aukojo: E. Šlekys, V. Gailiūnas, J. Dūda, L. Padgurskis.

“Laiškų lietuvias” metinė šventė gražiai praėjo. Apie ją ir apie konkurso laimėtojus parašysime kitame numeryje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.