• Š. m. vasario mėn. 12 d. Melbourne, Šv. Jono bažnyčioje, mišias koncelebravo sąžinės kalinys kun. A. Svarinskas ir vietos lietuviai kunigai: P. Dauknys, J. Petrauskas, S. Gaidelis, S J. Po mišių buvo perskaitytas J. Mikšto eilėraštis “Ačiū Marijai”:

     Ilgą laiką taip Mariją
     Prašėm lengvinti vergiją.
     Dievo Motina Skaisčiausia
     Šių maldavimų išklausė.

     Štai jau garbinam ir švenčiam
     Kunigo Svarinsko kančią,
     Kurią jis toli paliko,
     Laukiant Lietuvos Velykų.

     Ačiū, ačiū Tau, Marija,
     Kad jau lengvini vergiją
     Savo žemėj Lietuvoj,
     Aušros Vartuos, Šiluvoj.

     Per malonę Tavo šventą
     Pančiai priespaudos jau krenta      
     Nuo šventovių, nuo žmonių,
     Nuo vergų, nuo kankinių.

     O kurie tremty jau mirė,
     Ką žiauri lemtis jiems skyrė,
     Baigės jiems jau vergija,
     Juos globoji Danguje.

     Ačiū, ačiū Tau, Marija,
     Amžių Dievo Viešpatijoj!
     Tu —dosni, Tu — gailestinga
     Guodi kraštą nelaimingą.

• Lenkijoje vėl žuvo antras kunigas, uolus Solidarumo palaikytojas. Tai kun. Stanislaw Suchowolec, 30 m. Jis rastas uždusęs Švč. Marijos Širdies parapijos klebonijoje, Balstogėje. Jo žuvimas laikomas įtartinu, kaip ir neseniai rasto nužudyto kun. St. Niedzialek, o 1984 m. policijos buvo nužudytas Kun. J. Popieluszko.

• Pasaulio liet. katalikų bendrija, vadovaujama dr. L. Sidrio, visuomenininko premiją paskyrė Punsko lietuvių veikėjui B. Makauskui. Premija bus skiriama kasmet. Mecenatas prel. J. Prunskis.

• Vatikano stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkiv. Marino įteikė tos organizacijos turimam šalpos fondui 10.000 dol. afganų tautos šalpai.

• Brazilijoje Sao Paulo arkivyskupui kard. Avaristo Arns buvo įteikta valstybinė premija už žmogaus teisių gynimą.

• Kard. V. Sladkevičius, telefonu kun. V. Rimšelio pašauktas iš Čikagos, tarp kitų dalykų pasakė, kad jis nori atvykti į JAV, bet dėl daugybės darbų šiuo metu negali.

• JAV švietimo sąjunga turės savo didžiulį suvažiavimą kovo 27-30 d. McCormick parodų rūmuose bei Hilton ir Tower viešbučių salėse, Čikagoje.

• Kinijoje buvo areštuotas slaptas katalikų vyskupas, ištikimas Vatikanui, ir penki tokie pat klierikai.

• Jėzuitų generalinio viršininko kun. Kolvenbach patarėjas kun. Pittau lankėsi Kinijoje, aplankė ten dirbančius jėzuitus. Kun. Pittau daug metų vadovavo jėzuitų įkurtam Sofijos universitetui, esančiam Japonijos sostinėje.

• Vilniaus katedrą vasario 5 d. perkonsekravo iš tremties grižęs vysk. J. Steponavičius. Katedra buvo perpildyta atsilankiusių. Netelpantieji dalyvavo mišiose, būdami aikštėje. Vysk. Steponavičius pamoksle pažymėjo, kad kentėjo visa tauta, o dabar esame tautos atgimimo liudininkai.

• Vilniuje pasirodė religinis laikraštis, redaguojamas kun. V. Aliulio, pavadintas “Kalalikų pasaulis”. Norėta jo išspausdinti 100.000, bet tebuvo galima tik 20.000 egzempliorių. Greit buvo išgraibstytas.

• Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdis veikia Lietuvoje. Ši organizacija laiko save Sąjūdžio dalimi. Pakvietė visus sakyti penkis kartus “Ne”: negerti, nevaišinti, nepardavinėti, nepirkti ir negaminti.

•  Kard. V. Sladkevičius “Washington Post” korespondentui pareiškė, kad popiežius 1990 m. gali atvykti į Lietuvą. Lietuvos komunistų partijos vadovas Algirdas Brazauskas kardinolui yra pasakęs, kad popiežius Lietuvoje būtų laukiamas, bet viskas priklauso nuo Maskvos. Lapkričio mėnesį Gorbačiovas vyks į Romą. Gal tada kas paaiškės. Apie Lietuvos Bažnyčią kardinolas pasakė, kad ji administratyviai vis dar priklauso valstybei.

• Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje nauju kapelionu yra Kanados lietuvis kun. Edmundas Putrimas, gimęs 1959 m.

• V. Vokietijos vyskupų delegacija, vadovaujama jų konferencijos pirmininko Mainzo vyskupo Kari Lehman, lankėsi Kuboje. Jų tikslas buvo susipažinti su Kubos katalikų Bažnyčios padėtimi ir sustiprinti ryšius tarp Kubos ir Vokietijos katalikų. Gruodžio 2. d. vyskupai susitiko ir su Kubos valdžios atstovais.

• Romoje įvyko pasaulio Marijos šventovių rektorių suvažiavimas. Tartasi šventovių religinio ugdymo reikalais ir labdaros darbų klausimu.

• Azijos žemyne yra tik apie 60 katalikų vienuolynų. Birmoje, kur iš viso yra 35 mil. gyventojų, katalikų tik 10%. Du birmiečiai vienuoliai steigia kontempliatyvų vienuolyną, kurio nariai, išsiskirdami nuo budistų vienuolių, gyvenančių elgetaujant, pabrėžia darbą ir pelnymąsi sau pragyvenimą darbu.

• Vilniaus katedros klebonu paskirtas kun. K. Vasiliauskas, vikarais: kun. Rydzikas, kun. J. Boruta.

• Vatikanas paskelbė specialų dokumentą, kuriuo pasmerkė rasizmą ir baltųjų diktatūrą Pietų Amerikoje. Rasizmą pavadino žaizda žmonijai.    

Juoz. Pr.