religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / GEGUŽĖ-MAY / VOLUME XL, NO. 5

ATSAKINGIAUSIOS PAREIGOS

145

 Danutė Bindokienė

IR PRAGARO VARTAI JOS NENUGALĖS

150

 Aldona Zailskaitė

ATSARGUMAS DVASINIAME GYVENIME

152

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

153

 Danguolė Sadūnaitė

AR IŠMINTINGA PASILIKTI ŽMOGUMI BE DIEVO?

154

 P. Daugintis, S.J.

AR ŽINGEIDUMAS YRA DVASINĖ UBAGYSTĖ ?

160

 Edita Nazaraitė

KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE

161

 Vytautas Kasniūnas

LAIŠKAI, LAIŠKAI...

165

 Dalia Staniškienė

TRYS ELEGIJOS

166

 Ona Mikailaitė

LIETUVOS ATGIMIMAS IŠEIVIJOJE

167

 Juozas Končius

MANO PASAULĖŽIŪRA

168

 Vaiva Vygantaitė

ĮRĖMINTAS SKAUSMAS

170

 Alė Rūta

KALBA

171

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

173

 Gediminas Vakaris

ĮVAIRYBĖS

176

 Red.

ŠYPSULIAI

178

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

178

 Juoz. Pr.

LIETUVOS MADONŲ ŠVENTOVĖ

180

 Red.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš Dievo Motinos šventovės Clevelande. Visos nuotraukos kun. Gedimino Kijausko, S.J.

Viršelio apipavidalinimas — Petro Aleksos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West S6thl Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address! changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.