Spausdinti

Danutė Brazytė-Bindokienė. LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVIJOJE. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1989 m. Čikagoje. Kieti viršeliai, 364 psl., kaina nepažymėta.

     Knyga parašyta dviem kalbomis: lietuviškai ir angliškai. Vienas puslapis angliškai, o šalia jo kitas lietuviškai. Autorė parašė lietuviškai, o į anglų kalbą gražiai išvertė Vita Matusaitienė. Bet lietuviškas knygos pavadinimas skiriasi nuo angliškojo. Angliškai knyga pavadinta “Lithuanian Customs and Traditions”, taip ir turėtų būti, bet dėl ko prie lietuviškojo pavadinimo pridėtas žodis “išeivijoje”, mums visai nesuprantama. Atrodo, kad čia būtų kalba ne apie Lietuvos, o tik apie lietuvių išeivijos tradicijas bei papročius. Bet taip nėra. Knygoje kaip tik pabrėžiamos Lietuvoje buvusios tradicijos, o ne tos, kurios atsiranda jau čia, išeivijoje. Pvz., kalbant apie vestuvių tradicijas, aiškinama, kad Lietuvoje jaunikis ir jaunoji ateidavo per bažnyčią prie altoriaus abudu drauge, o ne taip, kaip čia kartais daroma, kai jaunikis jau stovi kampe prie altoriaus, o jaunąją atveda tėvas. Taip pat Lietuvoje nedaužydavo peiliais ar šakutėmis į lėkštes, kad jaunieji pasibučiuotų, o buvo dainuojama “Karti, karti, degtinė karti...”

     Knyga bus visiems naudinga, ypač jaunimui, kuriam jau ne visos lietuviškos tradicijos yra žinomos. Be abejo, kad, turint jaunimą mintyje, ir buvo parūpintas angliškasis šios knygos vertimas.

     Knygos kalba aiški ir taisyklinga (žinoma, išvengti vienos kitos korektūros klaidos nedaug kam pasiseka).

     Rašant apie švenčių ir įvairių šeimos įvykių papročius, neužmiršta pridėti lietuviškų vardų, valgių receptų, dainų ir giesmių sąrašus.

     Pratarmėje autorė dėkoja už įvairią pagalbą Kaziui Skaisgiriui, Petrui Aleksai, savo motinai, Česlovui Grincevičiui, Broniui Kvikliui, Vyteniui Statkui ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.

Jurgis Gimbutas. JONAS ŠIMOLIUNAS, inžinierius, valstybininkas, profesorius. Išleido Lietuvos Šaulių sąjunga tremtyje 1988 m. Čikagoje. Kieti viršeliai, 229 psl., kaina nepažymėta.

V. Trumpa. LIETUVA XIX AMŽIUJE. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1989 m. Čikagoje. Kieti viršeliai su aplanku, 280 psl., kaina 12 dol. Redagavo Liūtas Mockūnas. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, II 60629.

Ričardas Mikutavičius. KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠClOTŲ. Variacijos donelaitine tema. Išleido Ateities Literatūros Fondas 1989 m. Čikagoje. Viršelyje Konstantino Bogdano skulptūros “Donelaitis” nuotraukinė grafika. 63 psl., kaina 5 dol. Leidyklos adresas: 7430 S. Maplewood Ave., Chicago, Il 60629.

KRISTIJONO DONELAlClO LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ trisdešimties metų sukaktuvinis leidinys. Spaudai paruošė ir redagavo Regina Kučienė. Nuotraukos Jono Maleiškos ir Vaclovo Noreikos. Didelis formatas, daug nuotraukų, 224 psl.

LENKŲ ĮVYKDYTAS LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS. Paruošė V. P. Uluntaitis. Leidėjas-mecenatas Antanas Marma. Įvairūs dokumentai taip pat lotynų, vokiečių, anglų kalbomis. Išleista Čikagoje 1989 m. Didelis formatas, 332 psl., kaina 12 dol.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1(71). Redaguoja Algirdas J. Kasakaitis, 894 E. 223 rd. St., Euclid, OH 44123. Adminstruoja Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, II 60632. Šio nr. kaina 4 dol.

Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Nr. 105 (142). Redaguoja J. Baužys, 9124 Sandpiper Ct., Orland Park, Il 60462. Administruoja J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Šio nr. kaina 3,50 dol.

MŪSŲ VAIKAS. Nr. 1(14). Skiriamas mažamečių vaikų šeimoms. Leidžia A. L. Montessori dr.-jos auklėtojų sekcija. Redaktorė ir administratorė — Stasė Vaišvilienė. Adresas 3704 W. 68th St., Chicago, IL 66029.

* * * *