■    Trans World Radio gavo leidimą Sovietų Sąjungoje įkurti religinės radijo programos centrą.

■    Maskvoje grąžinta tikintiesiems ukrainiečių katalikų bažnyčia.

■    Vengrijoje pereitą vasarą buvo sudaryta Religijų taryba, kad galėtų turėti balsą valstybiniam gyvenime. Ji susdeda iš tikybų vyriausių vadovų, o jos pirmininkas yra premjeras. Spalio 20 d. ši Religijų taryba turėjo savo pirmą posėdį Budapešte, kur yra jos centras.

■    Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas numatomas Vilniuje 1991 m.

■    Maskvoje, kaip skelbia JAV rusų laikraštis “Novoje Russkoje Slovo”, nuo rugsėjo mėnesio veikia šešios sekmadieninės mokyklos, kuriose mokoma religijos.

■    Vilniaus katedroje aukotos Bernelių kalėdinės mišios buvo skirtos ir transliacijai į Vakarų Vokietiją. Vietoj pamokslo — Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas Kalėdų proga. Amerikoje tas šv. mišias stebėti tebuvo galima tik per satelitą, per kabelio televiziją.

■    Lietuvos ateitininkų atkūrimo suvažiavimas įvyko 1989 m. lapkričio mėn. Vilniuje, Lietuvos moksleivių rūmuose, prie kurių buvo iškabintas didžiulis plakatas: “Dievas yra meilė”. Rengėjai tikėjosi 350 dalyvių, o suvažiavio 900. Apie 60% dalyvių — moksleiviai, buvo ir būrelis studentų, daug jaunų mokytojų, kunigų. Iš JAV buvo nuskridęs ateitininkų vadas Juozas Polikaitis. Veiklos gairėms nustatyti sudaryta komisija iš Lietuvos ir užsienio veikėjų. Pavasarį įvyks suvažiavimas, kuriame bus priimti perredaguoti statutai. Lietuvos ateitininkų federacija veiks sąjungomis. Vadovaus pirmininkas prof. Arvydas Žygas. Suvažiavimas buvo gerai organizuotas ir turiningas.

■    JAV-se jėzuitų programa religinėmis temomis duodama katalikų televizijoje ir kitose stotyse. Ji pavadinta “Jesuit Joumal”.

■    Rusų stačiatikių oficialus atstovas aplankė popiežių lapkričio 27 d. ir tarėsi dėl Ukrainos katalikų Bažnyčios teisių grąžinimo. Su popiežiumi tarėsi metropolitas Juvenalis. Ukrainos katalikų Bažnyčia buvo prievarta įjungta į stačiatikių Bažnyčią. Šie pasitarimai tai buvo paruošimas kelio popiežiaus su Gorbačiovu susitikimui.

■    JAV senato vadai George Mitchel ir Robert Dole kreipėsi į Gorbačiovą, prieš jam atvykstant į Romą, prašydami, kad Ukrainos katalikų Bažnyčiai būtų grąžintas legalus statusas.

■    Ukrainos pietinėje dalyje trijuose miestuose demonstravo tūkstančiai žmonių, reikalaudami, kad būtų legalizuota Ukrainos katalikų Bažnyčia, kurios veikimą buvo uždraudęs Stalinas. Demonstracijos vyko prieš Gorbačiovo kelionę į Romą.

■    Sovietų Sąjungos prezidentas, komunistų partijos generalinis sekretorius M. Gorbačiovas, gruodžio 1 d. nuvykęs į Vatikaną, turėjo pasitarimą su popiežiumi Jonu Paulium II. Jie kalbėjosi bibliotekos salėj 75 minutes. Savo pareiškime Gorbačiovas prižadėjo religinę laisvę, pranešė, kad bus sudaryti diplomatiniai santykiai su Vatikanu ir kad popiežius yra kviečiamas aplankyti Sovietų Sąjungos šalis.

■    Šv. Kazimiero kolegijos ūkyje-vasarvietėje Tivoly, Italijoje, veikia vadinamos seselės

Fatimietės, kurios ten sudarė savo provinciją. Jas prieš 25 metus įsteigė kun. M. Valiukevičius. Jų sukaktis buvo paminėta Kastelgandolfe rugp. 25 d. su Šv. Tėvu koncelebruo-jant kun. M. Valiukevičiui ir prel. Alg. Bartkui, dalyvaujant ir seselėms.

■    Kun. P. Stravinsko ir ses. Onos Mikailaitės pastangomis paruošta 39 psl. brošiūra lietuvių ir anglų kalbomis apie lietuviškas vienuolijas, kad būtų palengvintas pasirinkimas stojantiems.

■    Motinos Marijos Kaupaitės, Šv. Kazimiero seserų įsteigėjos, byla, siekiant jai palaimintosios ir šventumo pripažinimo, vedama Čikagoje. Renkami duomenys. Kard. Bernardinas postulatoriumi paskyrė kun. J. Kuzinską, sudarytas 10 asmenų tribunolas, kuris tirs Kaupaitės gyvenimo istoriją ir šventumo įrodymus. Baigti rinkti duomenys bus įteikti Vatikano komisijai spręsti. Visas tas darbas užims ilgesnį laiką.

■    Naujais kunigais dar gegužės mėnesį įšventinti lietuviai: Matthew Yankauskas Niujorke (buvęs vargoninkas) ir salezietis kun. Paulius Alejūnas.

■    Popiežius atsilankiusiam Gorbačiovui padovanojo menišką mozaiką — Kristaus atvaizdą. Raišai padovanojo perlų rožinį. Gorbačiovas popiežiui — du tomus Kijevo psalmių iš 13 ir 14 amžiaus. Mozaikoje Jėzus laiko Evangelijos knygą su lotynišku įrašu: “Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Kas tiki mane, gyvens per amžius”.

■    Sovietų Sąjungoje, kaip skelbia vakarų agentūros, iš 286 milijonų gyventojų maždaug pusė priklauso kokiai nors Bažnyčiai. Stačiatikių esą 50-60 milijonų, musulmonų 40-50 milijonų, katalikų — 10 mil., žydų — 1,8 mil., budistų — 665.000, liuteronų-evangelikų — maždaug 1,5 mil.

■    Istorikas Vincas Liulevičius, 16-kos veikalų autorius, mirė Čikagoje lapkričio 21 d. Buvo Pasaulio Lietuvių archyvo įkūrėjas, Lietuvos istorijos draugijos steigėjas, skautų, ateitininkų, pavasarininkų veikėjas, uolus patriotiškos, katalikiškos ideologijos atstovas. Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Juoz. Pr.