Spausdinti

Pastebėjau, kad "Laiškai lietuviams" pabrango net 50%, tai žymiai daugiau negu visos infliacijos" JAV ir Kanadoje. Siunčiu prenumeratą dvejiems metas.

J. Andriukaitis

Taip, “Laiškai lietuviams” pabrango, gal staiga per daug. Bet mes nekėlėme prenumeratos jau nuo 1986 metų, o per tą laiką tiek JAV, tiek Kanados doleris žymiai sumenkėjo. Šiais metais prenumeratą pakėlėme penkiais doleriais, kad ilgesnį laiką nereikėtų kelti, nes žmonėms labai nepatogu, kai per dažnai prenumerata “kilnojama”. Štai ir dabar, jau keli mėnesiai vis skelbėme, kad nuo 1990 metų pradžios prenumerata bus 15 dol., bet kai kurie dar vis atsiunčia po 10 dol. Neskaito skelbimų.

Administracija

Labai malonu, kad jūs pageidaujate išgirsti skaitytojų nuomonę ir pageidavimus. Noriu pasidžiaugti, kad “Laiškai lietuviams” praturtėjo Šv. Rašto straipsniais. Tai tikras dvasinis penas, kurio mes taip trokštame. Mūsų kunigai ragina vežti Šv. Raštą į Lietuvą, bet nėra kas ji paaiškintų, kas su juo daugiau supažindintų žmones. Juk žmonėms ne viskas suprantama, kyla visokių abejojimų, tad laukiame ir daugiau tokių straipsnių, iš kurių galėtume labiau pažinti ir suprasti Šv. Raštą.

S. Gataveckas

Vien dėl kalbos puošnumo verta jūsų žurnalą skaityti.

J.B. Laučka

Nuoširdus ačiū už jūsų ledžiamą žurnalą, tokį įdomų ir turiningą. Prašau siuntinėti ir toliau.

A.Mikšienė

Gavęs “Laiškus lietuviams”, perskaitau vienu pradėjimu. Jo turiniu esu labai patenkintas.

J. Adomaitis

Mes nenorime jūsų žurnalo, nes jame skleidžiate liberalizmą, kuris yra prieš katalikų tikėjimą.

D. Kazlauskas

Kai kartais skaitytojai keletą metų neatsilygina už siuntinėjamą žurnalą, kai susidaro jau didesnė suma ir kai prašoma atsilyginti, kartais atsako tokiu ar panašiu laišku, kurį čia įdėjome.

Administracija

■    Ukrainiečių kardinolas Miroslavas Liubavičius paskelbė, kad prieš lemtingus 1946 m. įvykius ukrainiečių katalikams priklausė daugiau kaip 4.000 bažnyčių ir koplyčių. Šiuo metu Sovietų Sąjungoje yra apie 4,5 milijonai Rytų apeigų katalikų. Jiems vadovauja 10 vyskupų.

■    Kaišiadorių vyskupijoje 71 parapija neturi savo kunigo.

■    Gudijoje yra daugiau kaip 100 katalikų bažnyčių ir apie 60 kunigų. Paskutinis apaštališkas administratorius Gudijoje buvo Boleslavo Sloskans, paskirtas 1926 m., bet jau sekančiais metais ištremtas iš Sovietų Sąjungos. Mirė 1981 m. tremtyje, Belgijoje. 1989 m. paskirtas Minsko vyskupas Tadeusz Kon-drusiewicz, gimęs Gudijoje, studijavęs matematiką ir architektūrą Gardine ir Leningrade, dirbęs architektu Vilniuje, įstojęs į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1988 m., gaudamas bažnytinės teisės daktaro laipsnį. Naujose pareigose darbuojasi apaštalinio administratoriaus titulu. Jam pavesta rūpintis ir Volgos vokiečiais, kurių vyskupas Aleksandras Chira mirė 1983 m., Maskvos nepripažįstamas vokiečių vyskupu.