CHIARA LUBICH

“Nemurmėkite broliai, vieni prieš kitus” (Jo 5,9).

     Kad galėtumėm geriau suprasti, kaip šiuos žodžius reikia pritaikyti mūsų gyvenime, turime pasvarstyti aplinkybes, kurios parodo, kodėl jie buvo parašyti. Krikščionių bendruomenėse, kurioms tas laiškas buvo rašytas, buvo iškilusios aikštėn problemos, kaip skandalingas elgesys, diskriminacija, savanaudiškas gėrybių naudojimas, dirbančiųjų išnaudojimas, tikėjimas, rodomas daugiau žodžiais, negu darbais, ir t.t. Tai kėlė vieni kitų nekentimą ir nesantaiką ir didino bendruomenės įtampą.

     Pirmojo šimtmečio tokia padėtis šiandieną labai panaši į mūsų bendruomenių nesugyvenimą. Iš tikrųjų didžiausi sunkumai mūsų tikėjimui ateina ne iš pasaulio, bet daromi mūsų bendruomenės narių, kurių elgesys nesiderina su krikščionybės idealu. Tai sukelia neramumo, nepasitikėjimo ir sumišimo jausmą.

     Stoka tikro Dievo ir artimo meilės ir visuomet apšviesto tikėjimo tik palaiko visokias priešingybes ir nesugyvenimą, kurie daugiau ar mažiau gali būti rimti. Bet krikščionis neturi reaguoti tuoj, kad yra nekantrus ir nenuolaidus, tik daryti taip, kaip Jėzus mokė. Jis pataria mums laukti kantriai, prašo būti suprantančiais ir gailestingais, o tai padeda augti gerai sėklai, mumyse pasėtai, apie kurią Jėzus kalba palyginime, kartu paminėdamas ir rauges (Mt 13, 24-30; 36-43).

     Kaip tad mes turėtumėm čia mąstomus žodžius pritaikyti kasdienos gyvenime? Iš tikrųjų jie mums pateikia sunkų krikščioniško gyvenimo aspektą. Mes taip pat priklausome įvairioms bendruomenėms, kaip šeima, parapija, darbovietė, įvairios piliečių draugijos, kur gali pasireikšti daug dalykų, kurie mums atrodys neteisingi, ir mes negalėsime su tuo sutikti. Tai gali būti skirtingi požiūriai, keisti elgesiai, temperamentai, nesuderinamas galvojimas, kurs mus liūdins ir kels norą atmesti.

     Tada bus daug progų pagal tuos žodžius teisingai elgtis. Užuot priekaištauti ar teisti — kaip mes būtumėm linkę daryti — turėsime toleruoti ir suprasti. Tiek, kiek bus įmanoma, mes galėsime kitus taisyti meilingai. Virš visko mes turime būti kitiems krikščionišku pavyzdžiu, reaguodami į kitų klaidas su meile, palaikydami jų įsipareigojimus su tikru rūpesčiu ir patys pasiryždami dar labiau stengtis būti geresniais.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius