Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1990 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XLI, NO. 2

SUSIRAŠINĖJIMAS, TRUNKĄS KETURIASDEŠIMT METŲ

37

 Danutė Bindokienė

ANTRASIS KRISTAUS ATĖJIMAS

42

 Sesuo Ona Mikailaitė

ŽEMĖ LIETUVOS

47

 Sesuo Genė Rimkaitė

KANKINĖS VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTAS ŽODIS

48

 Vytautas Kasniūnas

KĄ KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ BIBLIJOS SAKO APIE DIEVĄ

50

 Aldona Zailskaitė

NEMURMĖKIME

52

 Chiara Lubich

DIEVAS AR STABAI?

53

 Kun. Jonas

KUR DINGO VELNIAI

61

 Nina Gailiūnienė

KNYGOS

64

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

65

 Gediminas Vakaris

KALBA

69

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

70

 Red.

ŠYPSULIAI

71

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Onos Pajedaitės nuotraukomis iš Lietuvos. Viršelio piešinys — Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-54G) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.