Trisdešimt antrasis “Laiškų lietuviams” konkursas

    Ateinančiais metais “Laiškų lietuviams” metinė šventė ir konkurso premijų įteikimas bus balandžio mėn. 14 d., tad laiko dar yra daug, bet jau dabar skelbiame konkursą, kad laiku galėtų parašyti ir atsiųsti straipsnius konkurso dalyviai iš Lietuvos. Konkurse gali dalyvauti ir jaunimas, ir suaugusieji. Jaunimas turi būtinai pažymėti, kad tai jaunimo rašinys. Jeigu nebus pažymėta, straipsnis bus dedamas į suaugusiųjų grupę. Suaugusiems bus taikomi didesni reikalavimai negu jaunimui.

    Bus galima rašyti laisvomis temomis, bet tik iš šitų keturių sričių: 1. Religija, 2. Tautybė, 3. Šeima, 4. Jaunimas. “Laiškai lietuviams” yra religinės ir tautinės kultūros žurnalas, ypatingą dėmesį kreipiąs į šeimų ir jaunimo problemas. Užtat ir temos iš šių sričių derinasi su žurnalo pobūdžiu.

    Straipsnių apimtis suaugusiems turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo —    bent dviejų mašinėle rašytų puslapių, bet pageidaujama ir ilgesnių. Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu ir įdedamas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde ir adresu bei telefonu. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki kovo mėn. pirmos dienos. Premijos : I — 200 dol., II —    150., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol.

“Laiškų lietuviams” ekskursija

    Į ekskursiją išvykstame rugsėjo mėn. 27 d. Aplankysime Ispaniją, Portugaliją (Fatimą), Maroką. Jau turime gražų būrelį žmonių, bet dar galima registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 312-238-9787

Iš ekskursijos grįžtame spalio mėn. 13 d. Ekskursijos kaina — 2495 dol.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” — rėmėjams

250 dol. aukojoGražina Liautaud.

50 dol. aukojoIrena Kairytė.

40 dol. aukojokun. Kęstutis Trimakas.

35 dol. aukojoK. Girnys.

Po 25 dol. aukojo:EI. Jurkėnienė, J. Norkaitienė.

Po 20 dol. aukojo:Irma Laisvėnaitė, J. Marčiukaitis, Prel. J. Kučingis, A. Gylys.

Po 15 dol. aukojo:J. Baltuonis, A. Masionis, J. Černiauskas, S. Liubartas.

Po 10 dol. aukojo:A. Dikinis, J. Stašaitis, L. Baltrušaitienė.

Po 6 dol. aukjo:A. Ragelis, prel. S. Morkūnas.

Po 5 dol. aukojo:EI. Rukuižienė, Ir. Smieliauskienė, Aid. Prapuolenytė, T. Karvelis, O. Jusys, Z. Juras, J. Jusionis, D. Eidukienė, M. Kasniūnas, kun. J. Matutis, J. Rumbutis, kun. F. Kireilis, M. Baukus, P. Karosas, V. Alyta, V. Gražulis, J. Jarašienė, M. Koncė, V. Urbonas, A. Venckus, A. Plioplys, V. Dėdinienė, N. Kaminskas.

3 dol. aukojoA. Valaitis.

2 dol. aukojoP. Bernotavičius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.