Spausdinti

Atsiųsta paminėti

Alė Rūta. MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA. Novelinis romanas. LŠS Simo Kudirkos kuopos Niujorke paskelbtame konkurse premijuotas romanas. Aplanko piešinio ir knygos meninės išvaizdos dailininkė — Rasa Arbaitė. Išleido Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas 1990 m. Čikagoje. Redaktorius V. Varnas. Leidinio talkininkai — Akademinio skautų sąjūdžio Los Angeles skyrius. Kieti viršeliai, 288 psl., kaina nepažymėta.

Ričardas Mikutavičius. POTERIŲ UPĖ. Eilėraščiai. Knyga iliustruota subtilia Gražinos Didelytės grafika. Išleido Vaga 1990 m. Vilniuje. Kieti viršeliai, 144 psl.

Jack J. Stukas. AWAKENING LITHUANIA. A study on the Rise of Modern Lithuanian

Nationalism. Spaudė “Draugas”. 100 psl., kaina 8 dol. Galima užsisakyti šiuo adresu: Dr. Jack J. Stukas, 234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060. Persiuntimas — 2 dol.

Į LAISVĘ. Nr. 108/145. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Lane, Orland Park, IL 60462. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

TĖVYNĖS SARGAS, nr. 1/73. Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 223rd Street, Euclid, OH 44123. Administracija: Pranas Razgaitis, 6755 Parkgate Oval, Seven Hills, OH 44131.

VILTIES METAI. Moksleivių metraštis 1989-1999 mokslo metai. Išleido Kristijono Donelaičio aukštesnioji lituanistinė mokykla 1990 m. Čikagoje. Spaudai paruošė ir redagavo Regina Kučienė. Nuotraukos Jono Tamulaičio. Didelis formatas, daug nuotraukų, 224 psl.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai Nr. 46. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Išeina 3 kartus per metus. Prenumeratos kaina - 5 dol.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų laikraštėlis. Nr. 3/122/. Leižia Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 3 kartus per metus. Redaguoja Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė. Nuotraukos — Jono Tamulaičio.