Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1990 / SPALIS — OCTOBER / VOL. XLI, NO. 9

VIEŠPATIE DIEVE, MŪSŲ VALDOVE...

289

 Sesuo Gerarda

ŽMOGAUS PROVERŽIS Į GYVENIMO PASLAPTĮ

294

 Kun. A. Rubšys

PRISIKELTI NAUJAM GYVENIMUI

297

 Chiara Lubich

VARDAN TOS LIETUVOS

298

 Algirdas Nakas

MOTERS VIETA BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE (II)

302

 Konstancija Valiuškienė

TUŠČIAS ILGESYS?

307

 Kun. J. Lauriūnas

KRIKŠČIONIS NAUDOTOJŲ VISUOMENĖJE

308

 P. Daugintis

GLAUDESNIŲ RYŠIŲ REZULTATAI

313

 Audra Kubiliūtė

MENAS PARODOSE IR KATALOGUOSE

314

 A.R.

TĖVYNĖJE

315

 Gediminas Vakaris

KALBA

319

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

320

 Red.

ŠYPSULIAI

321

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

321

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas O. Pajedaitės nuotraukomis.

Viršelio piešinys — dail. Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.