Spausdinti

■    JAV federalinis teismas nusprendė, kad Waucondos mokyklų distrikto sprendimas uždrausti religinių laikraščių skleidimą aukštesniosiose mokyklose nepažeidžia JAV konstitucijos. Gaila, kad religinė mintis, taip būtina žmogaus moraliniam ugdymui, neturi reikiamos laisvės JAV valdinėse mokyklose.

■    Braziliją lankydamas, popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintąja lame krašte neturtingiesiems ligonines steigusią, Italijoje gimusią, seselę Liuciją Visintainer, tada vadinamą Motina Paulina. Ji turėjo cukrinę ligą, jos kairė ranka dėl gangrenos buvo amputuota, bet, nežiūrėdama tų sunkumų, daug darbavosi vargšų gerovei.

■    Filme apie Rytų Europos Bažnyčią, rodytą spalio 20 d. JAV televizijos ABC tinkle, buvo matyti kard. Sladkevičius, seselė N. Sadūnaitė, seselė Alb. Pajarskaitė.

■    Kultūrinis žurnalas "Aidai", leidžiamas lietuvių pranciškonų, paskutiniu metu redaguojamas poeto L. Andriekaus, nuo Naujų metų sujungiamas su Lietuvoj leidžiamu "Naujuoju židiniu". Tą sujungtą žurnalą galės užsisakyti ir gyvenantieji Amerikoje.

■    Indianos valstijoje vienintelė lietuvių Šv. Kazimiero parapija, esanti Gary mieste, 1991 m. sulaukė 75 m. sukakties. Ten per paskutinius 25 m. klebonauja prel. dr. Ignas Urbonas.

■    Lietuvoje daug nusipelniusią Caritas šalpos organizaciją įsteigė 1988 m. keturios slaptos vienuolės. Dabar ši organizacija turi savo padalinius beveik kiekvienoje parapijoje, subūrusi net apie 8.000 savanorių talkininkų.

■    Lietuvoje leidžiamą "Katalikų pasaulį" galima užsiprenumeruoti per Lietuvių Religinę šalpą, adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid, Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Prenumerata - 35 dol., oro paštu - 56 dol.

■    Vilniaus arkikatedros jaunimo choras, vadovaujamas Violetos Savickaitės, pereitą vasarą turėjo devynis koncertus Norvegijoje ir penkis Švedijoje, miestų ir miestelių šventovėse. Chorą lydėjo ir solo giedojo buvęs Sibiro kankinys kun. Jonas Kastytis Matulionis, SJ. Koncertais norėta norvegus ir švedus supažindinti su lietuvių religine muzika. Buvo atlikti M.K. Čiurlionio, Č. Sasnausko, J. Naujalio, K. Kavecko, J. Kačinsko, V. Miškinio, B. Bartulio ir A. Klovos kuriniai. Jaunieji choristai buvo pasipuošę tautiniais drabužiais.

■    Kun. Stasio Ylos atminimui jo tėviškėje Luciūnuose, Karklių par., Ukmergės apsk. pastatytas kryžius.

■    Kaune Jėzuitai atidarė vidurinę mokyklą, pradžios mokyklą ir gimnaziją. Įstojo apie 500 mokinių, berniukų ir mergaičių.

■    Tarpdiecezinėje kunigų seminarioje Kaune rektoriumi yra kun. Algis Baniulis, SJ. Vyresnių kursų studentų dvasios vadas yra kun. Eugenijus Bartulis, o jaunesnių — kun. Robertas Grigas.

■    Kretingoje veikia katalikiškoji mergaičių kolegija, kuri ruoš krikščioniškosios socialinės pedagogikos ir psichologijos bakalaureates. Baigusios galės būti tikybos dėstytojos, parapijos asistentės, darbuotis karitatyvinėje srityje ir tęsti mokslą universitete, siekdamos magistro laipsnio. Studentės mokomos dviejų užsienio kalbų.

■    Į Telšių kunigų seminariją šiemet įstojo 26 nauji klierikai. Dabar seminarijoje yra 68 klierikai. Studijuoti į Romą išvyko 3, o dar 3 įstojo į pranciškonų vienuolyną.

■    Panevėžyje, vysk. K. Palteroko rūmuose, atidaryta katalikų vidurinė mokykla. Šiemet veiks dvi pirmosios klasės ir viena antroji. Klasių skaičius mokykloje kasmet augs.

■    Marijampolėje katalikų vidurinė mokykla pradėjo mokslo metus marijonų gimnazijos patalpose.

■    Rietave atkurta katalikų vidurinė mokykla su 140 mokinių. Kol kas yra tik dvi klasės, vėliau bus pilna vidurinė mokykla. Įsikūrė Oginskių rūmuose, muzikantams skirtame padalinyje.

■    Kauno katedroje rugsėjo 1 d. atidaryta religinės muzikos mokykla moksleiviams ir vaikams. Atidarymo iškilmėse katedroje dalyvavo Maironio vidurinės mokyklos mokiniai, Kauno skautai ir ateitininkai, Kauno kunigų seminarijos studentai.

■    "Kirche in Not" — priespaudą kentėjusių katalikų šalpai sudarytas sąjūdis 1990 metais surinko aukų 66,7 mil. dolerių — rekordinį kiekį. Daugiausia aukojo Vokietijos katalikai.

■    Vokietijoje sustiprėjo sąjūdis prieš negimusių kūdikių žudymą. Miunchene tam reikalui katalikai sudarė plakatų akciją. Miunstery buvo surengtos diskusijos prieš abortus. Jose dalyvavo ir atvykusieji iš Halės. Fuldos vyskupijos parapijose buvo sodinami gyvybės medžiai. Viurc-burgo katedros aikštėje suorganizuota šeimų šventė.

■    Pakruojyje rugpjūčio 11d. atidarytas montesoriškas vaikų namelis "Varpelis". Apie tai skelbia Lietuvos Montessori draugijos pirmininkė gyd. ir ped. O. Keturakienė.

■    Ukmergės mokytojų seminarijos klausytojai 1944 m. surengė marijonų bažnyčioje šventąją valandą, kurios metu buvo paskaityta Valerijos Girnytės sukurta tėvynę Lietuvą primenanti malda. Visi šventės dalyviai buvo suimti. Tardytojai Paduškinas ir Lenskis išvertę tą maldą į rusų kalbą, dar prirašydami: "Dieve, išsaugok mus nuo raudonojo teroro". Buvo nuteisti mok. E. Berisovaitė 10 m., K. Barkauskas 7 m., V. Girnytė 6 m., A. Juodelytė 8 m., V. Kuliešius

6 m., J. Kuoraitė 7 m., St. Užpiolevičiūtė 8 m., ir kun. V. Šauklys 10 m. Apie tai rugp. 27 d. paskelbė "XXI amžius".

■    Vokietijoje, Mainco valstybinėje bibliotekoje, tarp 650 tomų, atgabentų iš senosios kartūzų bibliotekos, atrasti 26-šių iki šiol neturimų šv. Augustino pamokslų nuorašai. Per daugiau kaip 1500 metų buvo manoma, kad šie pamokslai dingę.

■    Plungėje įkurtas katalikų mokytojų sąjungos skyrius. Pirmininkė — mok. Vida Turskytė.

■    Kačergynėje pereitą vasarą įmonės "Kauno duona" suruoštoje stovykloje stovyklavo ir 25 Mažosios Lietuvos lietuviukai. Čia jie galėjo turėti religines pamokas lietuviškai, ko savo krašte jie neturi. Religinį apmokymą teikė seminarijos penkto kurso studentas klierikas Antanas Matusevičius. Du vaikai buvo iškilmingai pakrikštyti Vytauto bažnyčioje Kaune.

■    Arkiv. Audrius Bačkis rugsėjo 30 d. atvykęs į Lietuvą pasirašė susitarimą tarp Vatikano ir Lietuvos, kad užmezgami diplomatiniai santykiai.

■    Lietuvoje surengtai filosofijos ir bažnytinės muzikos savaitei paremti Lietuvių fondas paskyrė 1.000 dolerių. Tokiose savaitėse dalyvauja net ir iš užsienio atvykę mokslo ir kultūros atstovai.

■    Haiti, Centrinės Amerikos valstybėje, rugsėjo 30 d. generolo Raoul Cedras vadovaujama kariuomenė nuvertė ten pirmą kartą demokratiškai išrinktą prezidentą, katalikų kungią Jean-Bertrand Aristide, 38 m. Jis galėjo išvykti į Venecuelą. Haiti buvo prancūzų kolonija, tapusi nepriklausoma 1804 m. Prezidentą Aristide palaiko JAV, Prancūzija ir kiti vakarų kraštai, norėdami grąžinti vėl į prezidento postą.

■    De Paul katalikų universitetas perka arti Čikagos centro esančius didžiulius bankrutavusius Goldblat krautuvės rūmus.

■    Telšių katalikų mokykla jau turi 21 klasę. Ją lanko daugiau negu 400 mokinių. Iš viso Telšiuose yra apie 6.000 mokinių. Jų klasėse visur dėstoma tikyba. Tarp tikybos dėstytojų yra ir 45 klierikai. Tikybos pamokas lanko apie 70%.

■    Salvadore prisiekusiųjų teismas rado kaltais pulk. G.A. Benavides ir leit. Y.R. Mendozę nužudyme šešių jėzuitų ir jų šeimininkės bei jos dukters, o penkis kareivius, nužudyme dalyvavusius, rado nebaustinais. Toks sprendimas susilaukė daug priekaištų dėl išteisinimo dalyvavusių tame žiauriame veiksme.

■    Meksikoje nuo 1947 m. darbavęsis lietuvis salezietis kun. Juozas Kisielius Saltillo mieste atšventė auksinį kunigystės jubiliejų. Jis gimęs 1909 m. Jurbarko valsčiuje. Vienuolikos vaikų šeimoje buvo dešimtasis. Mokslus ėjo Italijoje, Prancūzijoje. Kunigu įšventintas 1940 m.

■    V. Landsbergis, Lietuvos prezidentas, rugsėjo 8 d. (Padėkos dieną) sukalbėjo tokią invokaciją; "Galingasis Dieve, kuris apsaugojai Lietuvą jos varguose ir nelaimėse, neleidai pražūti, kuris buvai kartu su Lietuvos gynėjais ir sutvirtinai abejojančius, globok ir laimink mūsų darbus Tėvynės Lietuvos ir visų jos žmonių gerovei".

■    Keston kolegija apskaičiuoja, kad nuo 1988 m. sausio mėnesio maždaug per porą metų į Sovietų Sąjungą buvo įgabenta apie 954.000 Šv. Rašto knygų ir apie 1.540.000 Naujojo Testamento. Be to, buvo gautas leidimas iki 1995 m. pabaigos įvežti dar 3.688.000 Šv. Rašto knygų ir dar 13.025.000 Naujojo Testamento. Tarp didžiųjų aukotojų yra Taizės vienuolija Prancūzijoje, Šv. Rašto draugija Švedijoje, vadinama Open Doors Anglijoje ir įvairios kitos Šv. Rašto draugijos.

Juoz. Pr.