Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ IR ATEITĮ - Juozas Vaišnys SJ................. 1
NĖRA RAMYBĖS - Antanas Saulaitis SJ .............................. 4
XVII A. PR. KRIKŠČIONIŲ HORACIJUS - Kun. J. Boruta SJ ............ 7
GYVYBĖ - BRANGIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS - A. Malkevičius ........... 14
KANTRUMO VAISIAI - Chiara Lubich................................. 16
KUN. BENEDIKTAS ANDRUŠKA SJ - Zita Surintienė.................... 18
KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS - Jonė Šuopytė....................... 25
TĖVYNEI - Algirdas Paliokas SJ .................................. 37
GALIMYBĖ SUGRĮŽTI Į VISUOMENĘ - Rytis Gurkšnys SJ ............... 43
JĖZAUS ŽEMIŠKAS GYVENIMAS - kun. Petras Linkevičius.............. 46
KAS PASTŪMĖJO ERODIADĄ NUSIKALSTI? - KJ. Ambrasas SJ............. 49
BŪKITE PASIRUOŠĘ - Chiara Lubich................................. 51
B. ANDRUŠKOS SJ KŪRYBINIS PALIKIMAS - Z. Surintienė.............. 54
JĖZUS IŠ NAZARETO - Kun. C.C. Martindale SJ.........56, 80, 118, 155
KANČIOS PAMOKOS - Danutė Bindokienė.............................. 73
TIKIU DIEVĄ.. .TIKIU BAŽNYČIĄ - Juozas Vaišnys SJ ............... 76
MALDA AR BINGO? - Linas Sidrys MD................................ 79
DAIL. MYKOLAS PAŠKEVIČIUS - Asta Krištopienė .................... 84
AR MŪSŲ DURYS ATVERTOS? - Chiara Lubich ......................... 86
TEISĖ IR TEISINGUMAS - A. Saulaitis SJ........................... 87
VELYKINIAI IR PAVASARINIAI KONTRASTAI - Redakcija .............. 109
XVI A. PABAIGOS LIETUVOS BAŽNYČIA - J. Boruta S J .............. 111
SVEČIUOSE PAS JĖZUITUS - A. Saulaitis SJ ....................... 114
DAILININKĖ GRAŽINA DIDELYTĖ - V. Riškus......................... 123
MYLĖKITE PRIEŠUS - Chiara Lubich................................ 125
KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS - Elena Šidlauskienė ............... 127
NEBIJOKITE!- KĘSTUTIS A. Trimakas............................... 132
GIMIMO DIENA - Eugenija Čiurlionienė ........................... 135
LAIŠKAS MOTINAI - Algirdas Paliokas SJ.......................... 145
LIETUVIŲ TIKĖJIMAS - L. Virbalas SJ ............................ 149
KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS - M. Pocevičius .................... 160
VANDUO, TRYKŠTANTIS Į AMŽINĄ GYVENIMĄ - Chiara Lubich........... 168
EVANGELIJA, PERPINTA TIKĖJIMU - Kun. P. Linkevičius ............ 169
MEILĖ IR KANČIA - J.V........................................... 181
TIKĖJIMAS IR KANČIA - Kun. L. Virbalas SJ ...................... 183
BALTOS ROŽĖS MOLINIAME ĄSOTYJE - Jūratė Ratautienė ............. 186
ŠVENTĖ, KOKIOS DAR NEBŪTA - Marija Aldona Jurkutė............... 193
ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS - K.J. Ambrasas SJ....................... 195
KRIKŠČIONIŠKA KULTŪRA - Kun. A. Steigvilas...................... 197
TIKĖKITE PATIKIMAIS LIUDININKAIS - Chiara Lubich ............... 199
POKALBIS ŽIEMOS NAKTĮ - Teresė Paberalienė ..................... 200
DIEVO TAUTOS APIMTIS - Kun. Petras Linkevičius.................. 202
ATOSTOGOS - Red................................................. 217
MANO DRAUGYSTĖ SU KEPYKLOM - A. Saulaitis SJ.................... 219
GULBĖS MURZINAME VANDENY - Diana Kančienė ...................... 223
PASAULIEČIŲ KUNIGYSTĖ - Algirdas Paliokas SJ ................... 226
VIEŠPATIE, IŠMOKYK MANE - Leontina Morkvėnienė ................. 229
ŽEGNONĖ - Kun. K.J. Ambrasas SJ................................. 232
JIS YRA SU MUMIS - Chiara Lubich................................ 236
KELIONĖ - Zita Storpirštienė ................................... 237
KATALIKŲ PATIRTIS - Kun. Lionginas Virbalas SJ ................. 240
RELIGIJA - GYVENIMO IŠRAIŠKA TIKĖJIMU - Kun. P. Linkevičius .... 243
MOKYTOJUI - Algirdas Paliokas SJ ............................... 253
IŠ LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS - Jonas Boruta SJ....... 257, 292
DIEVMEDIS - Elena Šidlauskienė ................................. 261
TRUPUTIS DOGMŲ ISTORIJOS - V. Bagdanavičius MIC ........... 265, 297
IŠ GRIUVĖSIŲ KYLANTI VILTIS - Kun. A. Gražulis SJ .............. 267
GAILESTINGUMAS SVARBIAU UŽ AUKĄ - Chiara Lubich ................ 273
ŽMOGUS IEŠKO DIEVO - Danutė Bindokienė ......................... 274
BŪTINIAUSIAS ŠIANDIENOS ŽODIS - Kun. R.J. Ambrasas SJ .......... 277
PASKUTINIAI EGZAMINAI - Juozas Vaišnys SJ ...................... 289
NUO SAULĖTEKIO IKI SAULĖLYDŽIO - A. Saulaitis SJ ............... 300
TIKĖJIMO ŠVIESA - Zita Storpirštienė............................ 305
JO ŽODIS TURI ATNAUJINTI PASAULĮ - Chiara Lubich................ 309
MŪSŲ KELIONĖ - NEPERTRAUKIAMA MALDA - Agnietė Jankauskienė ..... 310
LIGONIŲ LANKYMAS - Viltautė Pocienė ............................ 312
BROLIS JONAS BANDIŽIUKAS SJ - Kun. J. Boruta SJ ................ 316
VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS - Kun. K.J. Ambrasas SJ............... 325
ŽMOGAUS PASIRENGIMAS- Birutė Žemaitytė .................... 328, 377
LIETUVIŲ GALI BŪTI VISUR - Antanas Saulaitis SJ................. 333
TIKINČIŲJŲ DVASINIS GYVENIMAS - Kun. Lionginas Virbalas SJ  337, 366
GALUTINIS BRENDIMAS - Kęstutis A. Trimakas................. 341, 374
DRĄSOS BANDYMUOSE - Chiara Lubich............................... 344
KUN. DONATO SLAPŠIO JUBILIEJAI- Kun. K.J. Ambrasas SJ........... 345
NUODĖMES ATLEISTI TEIKIS - Eugenija Čiurlionienė ............... 347
NELAIMĖLIS PAKELĖJE - Kostas Gruodis ........................... 350
BETLIEJAUS PASLAPTIS - Algirdas Paliokas SJ .................... 361
JĖZAUS GIMTINĖ — Kun. A.J. Ambrasas SJ ......................... 364
AR ŽMOGAUS SŪNUS BERAS ŽEMĖJE TIKĖJIMĄ? - B Miliauskaitė-Harris  372
BENDRA MALDA - Chiara Lubich ................................... 382
 
ŠEIMA
 
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - Indrė Bartašiūnienė .................... 62
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - A. Švabaitė-Brazauskienė ............... 93
PAGARBA SANTUOKAI - Kun. K.J. Ambrasas SJ ...................... 136
MINTYS APIE ŠEIMĄ - Indrė Bartašiūnienė ........................ 137
MOTINA - DIEVO TALKININKĖ - B. Miliauskaitė-Harris ............. 172
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - Asta Stankūnaitė ...................... 386
 
JAUNIMAS
 
KELIAS Į LIETUTOS DVASINI PRISIKĖLIMĄ - Lina Dringelytė ......... 28
KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS - Monika Norvilaitė ................. 60
NOVELIŲ CIKLAS - Asta Araminaitė ............................... 204
TIK TIEK TEREIKIA - Lina Stiklakytė ............................ 244
LEISKITE BŪTI GERAM - Jonas Ivanauskas ......................... 279
SU MEILE JŪSŲ SIELAI - Viktorija Žilinskaitė ................... 317
PO SAVO ŽVAIGŽDE - Marija Balkevičiūtė ......................... 353
PIKTA DARANTĮ SUDRAUSTI - Indrė Žliobaitė ...................... 384
 
KNYGOS
 
KNYGOS-Red ..................................................... 101
MAIRONIO MUZIEJUJE GIMUSI POEZIJA - Alė Rūta.................... 140
NAUJOS KNYGOS - Red............................................. 171
KŪRĖJAI PASISAKO - Alė Rūta .................................... 210
POEZIJA VARGŠAMS - Alė Rūta..................................... 282
 
EILĖRAŠČIAI
 
TYLOS PSALMĖ - Aldona Puišytė ................................... 51
EILĖRAŠČIAI - M. Psanis, Aldona Puišytė ......................... 92
EILĖRAŠČIAI - Aldona Ruseckaitė ................................ 209
EILĖRAŠČIAI - D. Staniškienė, A. Puišytė ....................... 228
 
TEVYNĖJE ....... 31, 67, 104, 141, 177, 211, 247, 284, 321, 356, 389
 
KALBA............ 30, 64, 99, 139, 174, 208, 246, 283, 219, 354, 387
 
ĮVAIRYBĖS ...................................................... 102
 
ŠYPSULIAI .......... 34, 70,107,143,179, 214,251, 287, 323, 359, 392
 
TRUMPAI ........ 35, 71, 108, 144, 180, 2L5, 252, 288, 324, 360, 393