EGLUTĖ, spalis, nr. 8. Vaikų žurnalas. Kaina metams — užsieny — $3.50. Administracijos adresas: Immaculate Conception Convent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

      TĖVIŠKĖLĖ, rugpiūtis, Vaikų žurnalas. Kaina metams — $3. Adresas: 2313 W. 91 St., Chicago 20, 111.

      ATEITIS, rugsėjis, nr. 7. Katalikiško jaunimo žurnalas. Kaina metams — $5. Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

      MŪSŲ VYTIS, rugsėjis - spalis, nr. 5. P.L.S S. vadų, vadovių ir akademikų skautų-čių laikraštis. Kaina metams — $3. Adresas: 631 W. 54 PL, Chicago 9, 111.

      SKAUTŲ AIDAS, spalis, nr. 10. Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. Kaina metams —- $3. Adresas: Box 1003, Station C, Toronto, Ont., Canada.

      AIDAI, spalis, nr. 8. Mėnesinis kultūros žurnalas. Kaina metams — $6. Adresas: 680 Bushwick Ave-, Brooklyn 21, N.Y.

      ŽVAIGŽDĖ, lapkritys, nr. 11. Maldos Apaštalavimo organas. Kaina metams — $2, užsienyje — $2.50. Adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111.