"Niekas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nededa po guoliu, bet stato į žibintuvą, kad įeinantieji matytų šviesą" (Luk. 8, 16).

      Nei viena išsimokslinusi asmenybė, kurios profesijos ji bebūtų, neaplenkė pereinamojo vaikystės amžiaus, kada buvo nuo pirmųjų pažintų įspūdžių renkamos žinios, lyg bitelės renkamas medus.

      Tie žinių šaltiniai buvo įvairūs. Mes šiandien girdime pasakojant, kaip Lietuvoje motina prie ratelio—"Vargo Mokykloje" mokė vaikučius savos kalbos iš elementoriaus; mes girdime pasakojant ir skaitome istorijos lapus, kaip knygnešiai, nevengdami Sibiro tremties ir kalėjimų bei mirties, nešė tą lietuvišką spaudą, kad suteiktų šaltinį žinių ir mažiems ir suaugusiems. Vaikas, išėjęs į mokyklą, ten semiasi žinių iš mokytojo girdimo žodžio ir jam patiektos knygos.

      Kada vaikas pradeda ir lanko keletą pirmųjų metų mokyklą, tada jis nuolat veržiasi ir pageidauja žinių iš šalies papildomų taip kaip ir aukštesnių mokslų studentas. Vaikas nori daug žinoti, nori būti gudresnis už kitus, norima išeiti iš nežinystės tamsos.

      Čia ir tenka susirūpinti tomis pirmomis vaikų žiniomis, kad jos būtų patiektos pačios rinktiniausios ir padorios. Reikalinga vaikui susidaryti supratimą ir pažinimą visų daiktų Kūrėjo, įsigyti artimo meilės jausmą, o ypatingai — pažinti save, iš kur yra kilęs pats, jo tėvai, protėviai... Šias, ir panašias žinias, kaip tik ir teikia vaikų pasaulio žurnalas "Eglutė".

      Šiandieninis "Eglutės" tiražas, palyginus bendrą lietuvių mokinių skaičių, vien tik Amerikoje, yra per-mažas. Kodėl? — Sakyčiau, priežastys yra kelios- Viena iš jų — neišgarsinimas, neišreklamavimas. Garsinti reikėtų, ne vien spaudoje ją recenzuojant, bet kiekvienas tėvas savo namuose turėtų prenumeruoti ir "Eglutę" recenzuoti prie šeimos stalo, girdint vaikams.

      "Eglutė" ir yra tas už mokyklos suolo žinių šaltinis, kurio ieško kiekvienas gudresnis mokinys. "Eglutė" toks naudingas žurnaliukas, kad tiesiog negalima rasti žodžių tos naudos apibūdinimui.

      Čia reikėtų, kad tėvai ir mokytojai tą reikalą savo vaikams perstatytų tinkamoj šviesoj.

      "Eglutėje" rasi gražiausių pasakų, eilėraščių, straipsnelių, žinių, o kas svarbiausia — "Eglutė" turi atvirus lapus visiems norintiems reikštis su savo talentais. Tik rašyk savo įspūdžius, eiles, pasakaites, mįsles ir t.t.

      Čia ir tinka tie Šv. Rašto žodžiai, kad mokinys, susipažinęs nors ir dalinai su gyvenimo išmintimi per jam įteiktas mokslo žinias, kurias jau spėjo įsigyti, neužkastų Dievo jiems duotų talentų.

      Taigi, žurnalas "Eglutė" yra vienas iš šaltinių, kuris vaiką ugdo į vadus, herojus, tėvynės mylėtojus ir jos vaduotojus iš šiandieninės vergovės.

      "Eglutė" metams Amerikoje $3.00; kitur — $3.50.

J. K.

      "Eglutę" galima užsisakyti:

Immaculate Conception Convent R. F. D. 2,

Putnam, Conn.

 


 

"LAIŠKAI LIETUVIAMS"5541 S. Paulina St. Chicago 36, Illinois