TURINYS
 
 
Viršelyje: Ruduo.
 
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
 
      Jau yra pats laikas atnaujinti prenumeratą. Kaip tik geriausia ją atnaujinti šiuo laiku, prieš Kalėdas. Kai kurie vis delsia, neprisirengia, o paskui yra nepatenkinti, kai yra sustabdomas laikraščio siuntinėjimas. Būtų gera paraginti ir kitus užsisakyti "Laiškus Lietuviams". Ateinančiais metais bus nagrinėjamos labai naudingos ir įdomios problemos kiekvienam lietuviui. Gavę adresą, siunčiame vieną numerį nemokamai susipažinti.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single sopy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam. Conn.    Viršelis J. Pilipausko, vinjetės V. Vijeikio