T U R I N Y S
 
 
Viršelyje: Madona (Wadere).
 
      "L. L." Administracijoje dar galima gauti šias knygas:
 
      DIEVAS IR ŽMOGUS — $5 (kietais viršeliais — $6,50);
      TU IR JI — $2.
      KAS ŽIŪRI IR NEMATO — $1.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S, Paulina St., Chicago 36, Illinois. Nearly subscription two dollars. Single sopy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėne-sinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, I11. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų'.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.
 
 
Viršelis J. Pilipausko, vinjetės V. Vijeikio