T U R I N Y S
 
 
Viršelyje: Berniukas su vyšniomis (J. Russel, Louvre, Paryžius)
 
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
 
      Prieš Kalėdas JAV ir Kanados skaitytojams išsiuntinėjome vokelius, norėdami palengvinti prenumeratos atnaujinimą, bet labai daug vokelių dar negrįžo. Laukiame. Taip pat kviečiame atnaujinti prenumeratą ir kitų šalių skaitytojus, kad nebūtumėm priversti nutraukti laikraščio siuntinėjimo.
      Dėkojame visiems platintojams už pagalbą praėjusiais metais ir prašome, kad visi pasistengtų su Administracija atsiskaityti ir praneštų, kiek egzempliorių siuntinėti šiais metais.
      Mūsų atstovo Anglijoje, kun. V. Kamaičio, yra naujas adresas:
      St. Chad's, Cheetham Hill Rd., Manchester 8, England.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėne-sinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmloc.k 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.    Viršelis J. Pilipausko, vinjetės V. Vijeikio