Spausdinti
T U R I N Y S
 
ŠVENTŲJŲ BENDRAVIMAS — Redaktorius ..................... 289
PER GROŽI Į GROŽĮ — Ignas Naujokas ..................... 290
DVI NOSYS — Bruno Markaitis, S. J. ..................... 294
TYLOS GALIA — Pr. Alšėnas .............................. 296
LIETUVAITĖS KRAITIS — Dr. O. Labanauskaitė ............. 297
VASAROS STOVYKLAS PRISIMINUS — Juozas Vaišnys, S. J. ... 300
SKYLAME IR ŽŪVAME — Maria Sola ......................... 307
ŠEIMOS LAIMĖ — Raganėlė ................................ 310
PASKUTINIS PATEPIMAS — Kun. dr. J. Maknys .............. 312
LOUIS PASTEUR — J. Vaišnys, S. J. ...................... 315
IŠ FILMŲ PASAULIO — J. Vaišnys, S. J. .................. 319
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-
rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras
numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Bruno Markaitis, S. J. ir Anicetas Tamošaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
 
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.           N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.