Spausdinti

 

T U R I N Y S
 
MARIJOS MĖNUO — J. Vaišnora, M.I.C. .................... 129
ARKIVYSKUPO LAIŠKAS LIETUVIAMS — Arkiv. J. Skvireckas .. 134
ŠVENTŲJŲ ASMENYBĖS ĮRODO DIEVO BUVIMĄ — Ignas Naujokas   136
AR AŠ ESU TIK MEDŽIAGA? — Dr. J. Mačernis .............. 139
RELIGINIS - MORALINIS PRISIRENGIMAS MOTERYSTEI —
Kan. V. Zakarauskas   .................................. 142
MEILĖS PRISIPAŽINIMAS — J. Vaišnys, S. J. .............. 146
JĖZUITŲ VAIDMUO LIETUVOS ATKATALIKINIME — Z. Ivinskis .. 151
AR RELIGIJA PRIEŠINGA MOKSLUI? — Dr. J. Mačernis ....... 155
GYVENIMO TIKSLAS — Raganėlė ............................ 158
TĖVYNĖS MEILĖ NEDALOMA — Pr. Alšėnas ........... 3 virš. psl.
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Jonas Borevičius, S. J. ir Bruno Markaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
N. P. Seserų  Spaustuvė, Putnam, Conn.   Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.