Kogi, rodos, turėtų kunigai vienuoliai brautis į medicinos sritį? Kas bendra tarp Evangelijos ir vaistų ar operacijų? Labai daug! Sąžiningi ir tikintys gydytojai bei gailestingosios seserys gali daug padėti ligoniams ir ligos metu ir ypač paskutinėse gyvenimo valandose. Netikį gydytojai lengvai gali tapti žmogžudžiais ir net savo pacijentus tokiais padaryti, kaip pvz., abortų atveju. Ne vienam žmogui gydytojo žodis daugiau reiškia už kunigo. Todėl Bažnyčiai labai rūpi turėti ne vien medicinos reikaluose, bet ir tikėjimo ir doros klausimuose gerai nusimanančių gydytojų.

      Tėvai Jėzuitai, eidami Bažnyčiai pagalbon, kur tik jai talka yra reikalingiausia, jau 1851 metais įkūrė šiame laisvės krašte pirmąją katalikų medicinos mokyklą prie savo Georgetown Universiteto, Washington, D. C. Kiek vėliau medicinos fakultetai išaugo ir Omaha, Nebr., ir Chicago, 111., Milwaukee, Wise., ir pagaliau St. Louis, Mo. Šios penkios medicinos mokyklos formuoja 7% visų Amerikos gydytojų. Prie jų yra prijungta 19 klinikų, kurios aptarnauja šimtus tūkstančių ligonių.

      Tarp 1891 ir 1932 metų Tėvai Jėzuitai įsteigė 7 odontologijos mokyklas, kurios išleidžia 21% visų Amerikos dantų gydytojų. Prie trijų universitetų (Creigton, New Orleans ir Ford-ham) jie turi farmacijos mokyklas. Turi keletą mokyklų ligoninių vedėjams ir technikams paruošti. 20,000 gailestingųjų seserų ir slaugių lanko jėzuitų mokyklas religinei ir dorovinei formacijai įsigyti. Trečia dalis visų gailestingųjų seserų mokyklų yra jėzuitų vadovybėje.

      1915 metais tėvas Gareche įkūrė Katalikiškųjų Ligoninių Sąjungą. Kitas jėzuitas daug pasidarbavo įkurti Amerikos Katalikų Gydytojų Federalinę Sąjungą, kurion įeina 11 Amerikos bei Kanados gydytojų asocijacijų.

      Tas pats tėvas Gareche suorganizavo Katalikų Gydytojų medicinos pagalbą misijų kraštams. Nuo 1928 metų ta "Pagalba" yra pasiuntusi misijų ligoninėms ir sveikatos centrams virš 6 milijonų svarų vaistų bei įrankių. T. Gareche labai daug padėjo įkurti dvi seserų kongregacijas, kurių tikslas yra tarnauti misijų kraštų ligoninėse.

      Neapleista nė medicinos spauda. Tėvai Jėzuitai leidžia Amerikoje šiuos medicinos žurnalus: ligoninėms: "The Hospital Progress"; gydytojams: "The Lineare Quarterly"; misijų kraštams: "Medical Mission News".

      Visos čia suminėtos mokyklos, ligoninės ir pagalba misijoms reikalauja kas metai daug milijonų dolerių, kurių patys Tėvai Jėzuitai neturi. Visus juos tenka surinkti iš gerų žmonių. Kaip tik medicinos mokyklos suryja daugiausia pinigo. Visos jos yra skolose paskendę ir todėl kliudo dar geriau pastatyti kitas mokyklas. Tik atsižvelgdami į neapsakomą medicinos mokyklų svarbumą ir jų naudą sieloms gelbėti, Tėvai Jėzuitai mielai velka tą sunkią naštą, padedami susipratusių. Dievą bei artimą mylinčių katalikų.

(Statistinės žinios paimtos iš Kanados Jėzuitų leidinio: "Lettres du Bas Canada, 1955 m. Geg. mėn.). J. K.