T U R I N Y S
 
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
      Kun. Vytautas Pikturna. AMŽINOJI AUKA. Mišios, jų esmė, vaisiai, maldos ir apeigos. Viršelis Romo Viesulo. Spaudė Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N. Y. 200 psl., kaina nepažymėta.
 
      Leonardas Andriekus. ATVIROS MARIOS. Lyrika. Išleido Tėvai Pranciškonai. Iliustravo T. Valius. 134 psl., kaina nepažymėta.
 
      Nelė Mazalaitė. NEGESTIS. Romanas. Aplankas J. Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas. 206 psl., kaina $2.
 
      Petronėlė Orintaitė. GROŽVYLĖS MEILĖ. Apsakymai ir Apybraižos. Išleido Nida. 165 psl.
 
      "Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Bruno Markaitis, S. J. ir Anicetas Tamošaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.    Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.