Spausdinti

ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI

 
PRADEDANT NAUJUOSIUS METUS — Redakcija .................... 1
DĖKINGAS ŽVILGSNIS — Br. Markaitis, S. J. ................. 2
GROŽIO UGDYMAS — I. Naujokas .............................. 5
MOTINA AR KŪDIKIS? — Redaktorius  ........................ 32
TĖVYNĖS MEILĖS RELIGINIS PAGRINDAS — J. Vaišnys, S. J. ... 33
ROMANTINIS ŽVILGSNIS — Bruno Markaitis, S. J.  ........... 35
KIEKVIENA PUŠIS SAVAM ŠILUI OŠIA — Dr. J. Adomavičius .... 38
PAVOJINGA LIGA — A. Tamošaitis, S. J. .................... 40
MĖLYNA GAVĖNIOS UŽDANGA — Redaktorius .................... 65
DIEVAS TĖVO SĄVOKOJE — Kunvalis .......................... 66
DIEVUI PAŽADĖTASIS KRYŽIUS — Pr. Alšėnas ................. 68
LYGSVAROS BEIEŠKANT — P. Daugintis, S. J. ................ 70
BŪSITE KAIP DIEVAI — Bruno Markaitis, S. J. .............. 97
GARSAI — GROŽIO ŠALTINIS — Alfonsas Grauslys ............  98
ŽMOGAUS VIENATVĖ — Alfonsas Grauslys .................... 103
IŠMINTINGAS ŽVILGSNIS — Bruno Markaitis, S. J. .......... 111
MOTINOS MEILĖ IR KANČIA — B. Mctrkctitis, S. J. ......... 129
MALDA, ATGAILA IR LIETUVOS LAISVĖ — B. Zumeris .......... 132
ŽMOGAUS VIENATVĖ (II) — A. Grauslys ..................... 135
AR NENUSIBOSTA DIRBTI? — A. Kezys, S. J. ................ 142
ROŽĖS IR SPYGLIAI — Redaktorius  ........................ 161
"ŽEMĖS ŽYDINTI GIESMĖ" — A. Grauslys  ................... 162
RELIGIJA IR PRIETARAI — Dr. P. Celiešius ................ 166
BENDRINIS ŽMOGAUS PAŠAUKIMAS — B. Markaitis, S. J.  ..... 169
ŽMOGAUS VIENATVĖ (III) — A. Grauslys  ................... 171
MENAS SUPRASTI KITUS — Clarence W. Hall ................. 176
JĖZUITŲ ORDINO ĮSTEIGĖJAS — A. Tamošaitis, S. J. ........ 193
LIETUVOS JĖZUITAI — Bruno Markaitis, S. J. .............. 203
ŽMOGAUS VIENATVĖ — Alfonsas Grauslys .................... 210
 
TOLERANCIJA IR KULTŪRA — Juozas Vaišnys, S. J. .......... 225
SENAS KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ — I. Vaičiulėnaitė ........ 227
MOKSLAS IR RELIGIJA — Dr. Juozas Prunskis ............... 232
JEIGU DIEVAS GERAS..." — Pr. Alšėnas .................... 235
ŠIRDYS, KURIOS IEŠKOJO TIESOS IR MEILĖS — Dr. J. Prunskis 257
DĖKOJU UŽ VISKĄ — I. Vaičiulėnaitė  ..................... 260
DOGMOS PARADOKSAS (I) — Bruno Markaitis, S. J. .......... 262
***(eilėraštis) — J. Augustaitytė - Vaičiūnienė ......... 267
DVASINIO TOBULUMO ESMĖ :— Juozas Vaišnys, S. J.  ........ 289
DOGMOS PARADOKSAS (II) — Bruno Markaitis, S. J. ......... 292
BIAURUSIS ANČIUKAS — Alg. Kezys, S. J. .................. 297
KIENO KALTĖ? — A. Tamošaitis, S. J. ..................... 321
KRISTAUS LAUKIMO ANTIFONOS — J. Elijošius, S. J. ........ 324
SOCIALINĖ BAŽNYČIOS VEIKLA — B. Krištanavičius, S. J.  .. 328
KODĖL AŠ PRARADAU TIKĖJIMĄ? — B. Markaitis, S. J. ....... 334
PRIEŠ SAULĖLEIDĮ (eil.) — J. Aug. - Vaičiūnienė ......... 339
NAUJOJI ŠEIMA (III) — Kun. J. Petrėnas  ................. 340
PIKTUMO ANALIZĖ — E. Vasyliūnienė  ...................... 342
KALĖDINIAI PAŠTO ŽENKLAI — Redaktorius .................. 344
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
"KOMIKŲ" PROBLEMA — Alg. Kezys, S. J.  ......................... 19
MEILĖS UGDYMAS ŠEIMOJE — A. Grauslys ........................... 76
DRAUGIŠKAS ŽVILGSNIS — Br. Markaitis, S. J. .................... 82
LAIŠKAI VYRO PAMESTAI SESERIAI — Kunigas Jonas ................ 113
DĖL "MEILĖS UGDYMO ŠEIMOJE" — J. Papartis ..................... 146
MAGIŠKASIS ĮVERTINIMO ŽODIS — Fulton Oursler .................. 148
NEAUKLĖJANTIS AUKLĖJIMAS — P. Maldeikis ....................... 237
NAUJOJI ŠEIMA — Kun. J. Petrėnas .............................. 268
SĄMONINGIEJI IR NESĄMONINGIEJI AUKLĖJIMO VEIKSNIAI—A.Liaugminas 270
NAUJOJI ŠEIMA (II) — Kun. Jonas Petrėnas ...................... 301
 
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
PRIGIMTIES REIKALAVIMAI IR DORA — P. Daugintis, S. J.  ...... 11
IŠGIRSKIM JAUNŲJŲ LIETUVIŲ NUOMONĘ — A. Tamošaitis, S. J. ... 15
AR NEGERAI, KAD "ŽVILGČIOJA"? — J. Vaišnys, S. J.  .......... 17
DRAUGYSTĖS ŠAKNYS — J. Vaišnys, S. J.  ...................... 45
DVI ŽVAIGŽDĖS TARĖ: NE! — J. Vaišnys, S. J. ................. 48
DRAUGYSTĖ IR MEILĖ — Juozas Vaišnys, S. J. ................. 120
NENORIU AR NEGALIU? — Kristina K. .......................... 151
SLAPUKAIS ŽAIDŽIĄS DIEVAS — G. S. .......................... 217
MEILĖS GROŽIS IR JO TRAPUMAS (I) — A. Grauslys ............. 244
PAŠAUKIMAS PROFESIJOJE — Bruno Markaitis, S. J. ............ 247
NĖRA NIEKO DIEVIŠKESNIO — K. Trimakas, S. J. ..............  251
MEILĖS GROŽIS IR JOS TRAPUMAS (II) — A. Grauslys  .......... 277
SAULĖ IR ŽAIZDA — Alfonsas Grauslys ........................ 304
MŪSŲ JAUNIMO KELIAI IR ŠUNKELIAI — J. Vaišnys, S. J. ....... 346
NEŽINOMAS ŠVENTASIS — Kristina K. .......................... 349
 
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
IŠPAŽINTIS — NAŠTA? — G. S. J. ............................... 27
DVEJOPA PASEKMĖ IR PRIEŠŲ MEILĖ — A. Tamošaitis, S. J. ....... 85
TEISINGUMAS IR SĄŽININGUMAS; SKAUTŲ KLAUSIMU — Redakcija .... 155
AR MELUOTI, AR IŠDUOTI? — Kun. Jonas ........................ 178
AR GALI BŪTI NORMALUS ŽMOGUS BE TIKĖJIMO? — Dr. P. Celiešius  284
RELIGINIO SVYRAVIMO PSICHOLOGIJA — Dr. P. Celiešius ......... 314
 
 
 
FAKTAI IR IDĖJOS
 
PASAULINIO GARSO ARTISTAS VIENUOLYNE — J. Vaišnys, S. J. .... 25
SAHAROS DYKUMŲ ATSISKYRĖLIS — I. Naujokas ................... 50
FILOSOFO SUŽIEDUOTUVĖS, NOBELIO LAUREATAS, BONJOUR
TRISTESSE! — K. Pečkys, S. J. ............................... 56
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LITURGINĖ REFORMA — Br. Markaitis, S. J.  92
RELIGINIO MENO PARODA ČIKAGOJE — Vladas Vijeikis ........... 123
RELIGIJA IR PROGRESAS — Dr. J. Prunskis .................... 157
ZIGMANTAS FREUDAS IR JO METODAS — A. Liaugminas  ........... 182
"RAMUSIS AMERIKIETIS" — K. Pečkys, S. J. ................... 221
 
 
 
Beveik kiekviename numeryje yra įvairių filmų aprašymai.
 
“Laiškai Lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Adresas: 5541 S. Paulina    St., Chicago 36, 111., USA.