Spausdinti
T U R I N Y S
 
KIENO KALTĖ? — A. Tamošaitis, S. J. ..................... 321
KRISTAUS LAUKIMO ANTIFONOS — J. Elijošius, S. J. ........ 324
SOCIALINĖ BAŽNYČIOS VEIKLA — B. Krištanavičius, S. J.  .. 328
KODĖL AŠ PRARADAU TIKĖJIMĄ? — B. Markaitis, S. J. ....... 334
PRIEŠ SAULĖLEIDĮ (eil.) — J. Aug. - Vaičiūnienė ......... 339
NAUJOJI ŠEIMA (III) — Kun. J. Petrėnas  ................. 340
PIKTUMO ANALIZĖ — E. Vasyliūnienė  ...................... 342
KALĖDINIAI PAŠTO ŽENKLAI — Redaktorius .................. 344
MŪSŲ JAUNIMO KELIAI IR ŠUNKELIAI — J. Vaišnys, S. J. .... 346
NEŽINOMAS ŠVENTASIS — Kristina K. ....................... 349
1956m. TURINYS .......................................... 351
 
IIiustracijos: Viršelio ir 331, 336, 337, 347 p. klišės — šveicarų dail. Albert Wider medžio rėžiniai. 326 p. — nežinomo bavarų menininko medžio rėžinys.
 
     Visiems mieliesiems Skaitytojams, Rėmėjams ir Bendradarbiams linkime tyro Kalėdinio džiaugsmo ir gausios Dievo palaimos ateinantiems metams.
 
“Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
     Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
     Redaktoriaus Padėjėjas — Bruno Markaitis, S. J.
     Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Putnam, Conn.